Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Dyscyplinować czy nagradzać?
2019-10-14, Janusz Wzorek

Dyscyplinować czy nagradzać?

Nawiązanie stosunku pracy oznacza m.in. poddanie się pracownika podporządkowaniu w ramach wykonywanych stosunków pracy, w tym regulaminowi pracy, organizacji czasu pracy, poleceniom służbowym, stawianym zadaniom.
 Janusz Wzorek

Janusz Wzorekradca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Pracodawca dbający o sprawne funkcjonowanie zakładu pracy oprócz stawiania wymagań dokonuje również sprawdzenia sposobu i stopnia ich realizacji, a w przypadku stwierdzenia niezadowalających wyników podejmuje środki dyscyplinujące.

Do typowych działań należy katalog kar porządkowych obejmujący upomnienia, nagany i kary pieniężne. Dodatkowo wobec niektórych pracowników można zastosować postępowania dyscyplinarne, a niekiedy nawet rozwiązanie stosunku pracy. Częstym środkiem wyciągania konsekwencji jest obniżanie lub pozbawianie nagród pracowników, którzy dopuścili się naruszenia przepisów wewnątrzzakładowych. Mechanizm motywacji finansowej działa jednak skutecznie wyłącznie wówczas, gdy jest odpowiednio silny (znaczne środki pieniężne zgromadzone na funduszu nagród) oraz gdy jest stosowany sprawiedliwie. Ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny, albowiem powoduje wśród pracowników poczucie, że wyniki ich pracy determinują otrzymywane wynagrodzenie. Wówczas przywiązują wagę do sposobu wykonywania obowiązków i podnoszą jakość pracy. Sytuacja taka przekłada się na stopień osiągania celów przez organizację i cały zakład pracy, motywuje również pozostałe osoby do tego, aby należycie przykładać się do wykonywanych obowiązków. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej sprzyja osiągnięciu tego celu.