Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Limit pracy cywilnoprawnej
2019-01-22, Jacek Rajewicz

Limit pracy cywilnoprawnej

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej nałożyło na podmioty organizujące pracę osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych wiele nowych obowiązków.
Jacek Rajewicz

Jacek Rajewiczdługoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Niektóre z nich zostały wprost wyrażone w przepisach ustawy, niektóre są nieco zawoalowane. Są też kwestie, które powinny być dopełnione przez zleceniodawców w ramach dbałości o efektywne świadczenie pracy.

Takim częstym rozwiązaniem, zapisywanym w umowach zlecenia, jest limit godzin, jakie mogą być wykonywane przez zleceniobiorcę w danym miesiącu. Unormowania te „chronią” zleceniodawców przed obowiązkiem wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia w przypadku, gdyby zleceniobiorca zbyt długo świadczył pracę. Rozwiązania takie są prawnie dopuszczalne, jednak rodzą inne wątpliwości. Przykładem typowego problemu jest sytuacja, w której mimo zawartego postanowienia o górnym limicie godzin pracy w ramach umowy cywilnoprawnej zleceniodawca świadczy pracę w rozmiarze przekraczającym ów miesięczny limit ustalony zgodnie przez strony.

Wypada jednak zauważyć, nie rozstrzygając tego problemu prawnego, że regulacja minimalnej stawki godzinowej istotnie wpłynęła na treść i przebieg zobowiązań cywilnoprawnych w ramach umów zlecenia, i to w wymiarze, który nie był dotychczas przewidywany. Dodając do tego problem terminu wypłaty wynagrodzenia, sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin czy wreszcie sposobu weryfikacji przepracowanych godzin, dostrzegamy kolejne przesłanki modyfikujące treść stosunku prawnego. Zmiany te są przejawem całościowej modyfikacji, jaka zachodzi w formach świadczenia pracy, a wynika z przebudowy rynku pracy.