Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie » Zadaniowość czasu pracy
2019-01-22, Janusz Wzorek

Zadaniowość czasu pracy

Pracodawca jest zobowiązany do prawidłowej organizacji czasu pracy, w tym takiej, która zapewnia optymalne wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji pracownika.
Janusz Wzorek

Janusz Wzorek radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego

Jest to ustawowy obowiązek pracodawcy i co zrozumiałe, leży on w jego interesie, albowiem możliwie efektywne wykorzystanie czasu pracy zapewnia sprawną i zakończoną sukcesem realizację zadań organizacji.

Nierzadko pracodawcy oraz pracownicy bardziej skupiają się na „zadaniowym” podejściu do obowiązków niż sztywnie wyznaczonych normach czasu pracy zakładających, co do zasady, 8-godzinny dzień pracy. Tendencja ta została dostrzeżona w ostatnich latach przez ustawodawcę i spowodowała uelastycznienie przepisów o czasie pracy. Ruchoma organizacja czasu pracy, stosowanie zmiennych godzin pracy czy wreszcie stosowany od dawna system zadaniowego czasu pracy są ustawowym potwierdzeniem stopniowego oswabadzania sztywnych norm czasu pracy. Są wyrazem dostrzegania przez pracodawcę zmiennych aspektów organizacji pracy, jakże potrzebnych pracodawcy w dobie zmieniających się warunków funkcjonowania struktur i przedsiębiorstw. Wydaje się, że odejście od paradygmatu czasu pracy ściśle określonego i ustalonego, wręcz usztywnionego procesu świadczenia pracy jest rozwiązaniem słusznym. Podkreślić należy, że do tego kierunku nawiązują też rozwiązania adresowane dla pracowników – rodziców, którzy mają coraz więcej możliwości w zakresie godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową. Tego typu działania są pożądane nie tylko przez pracowników, ale i pracodawców.