Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Dział

Opinie

Czas szkoleń a czas pracy

Szkolenia związane z zatrudnieniem są niezwykle istotne dla realizacji celu stosunku pracy, ponieważ podnoszą kwalifikacje pracownika i ułatwiają wykonywanie obowiązków służbowych. Jednocześnie pracodawca został zobowiązany do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Problematyczne jednak jest rozliczanie czasu poświęconego na uczestnictwo w szkoleniu, jeśli odbywa się ono poza harmonogramowymi godzinami pracy.więcej »

Mobilność pracowników

Pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników mobilności i dyspozycyjności. Rozumieją przez to pojęcie gotowość pracownika do regularnego przemieszczania się, a także stałej gotowości do podjęcia pracy, nawet poza rozkładem czasu pracy, również poza dyżurem rozumianym jako gotowość do wykonywania pracy; gotowość do podejmowania pracy ponadnormatywnej czy wręcz nadliczbowej.więcej »

Spór zbiorowy i co dalej?

Obecne uregulowania prawne w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych przewidują obligatoryjne zawiadomienie przez pracodawcę właściwego okręgowego inspektora pracy o wszczęciu sporu zbiorowego przez związek zawodowy z pracodawcą. Obowiązek takiego zawiadomienia jest bezwzględny i powinien być dopełniony niezwłocznie.więcej »

Dodatki a wynagrodzenie urlopowe

W praktyce wynagradzania pracowników samorządowych stosunkowo często pojawiają się dodatki do wynagrodzenia o charakterze specjalnym lub w związku z realizacją projektów unijnych. Zasadniczo dodatki tego rodzaju, co jest zrozumiałe, są źródłem szczególnego zainteresowania obu stron stosunku pracy.więcej »

Limit pracy cywilnoprawnej

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej nałożyło na podmioty organizujące pracę osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych wiele nowych obowiązków.więcej »

Zadaniowość czasu pracy

Pracodawca jest zobowiązany do prawidłowej organizacji czasu pracy, w tym takiej, która zapewnia optymalne wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji pracownika.więcej »

Nowe instrumenty kontroli

Ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy wprowadziły nowe rozwiązania. Jednym z nich było uregulowanie doniosłego zagadnienia monitoringu w miejscu pracy.więcej »

Reformować czy likwidować

Niedawno zasygnalizowano zamiar likwidacji szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych. W niektórych środowiskach taka propozycja zmian niewątpliwie spotka się z akceptacją i wręcz entuzjazmem. Zanim jednak zostanie ona w pełni wyrażona, warto rozważyć zasadność projektowanej koncepcji.więcej »

BHP na rozdrożu

Ostatnie miesiące upływają pod znakiem dyskusji na temat zmian prawa pracy, a w szczególności nowych projektów kodeksów pracy. Wiele uwag koncentruje się w sferze tzw. prawnej ochrony pracy, tj. stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych czy czasu pracy. Wydaje się jednak, że potrzebna jest również poważna dyskusja poświęcona zmianom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. więcej »

Zaległe urlopy

Minęło ponad 9 miesięcy bieżącego roku kalendarzowego, a to oznacza, że znajdujemy się w okresie, kiedy powinny zostać wykorzystane zaległe urlopy wypoczynkowe. Nieudzielone, a zaległe urlopy wypoczynkowe po zakończeniu września mogą po stronie osób kierujących pracownikami skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową. więcej »

« poprzednia