Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Dział

Opinie

BHP na rozdrożu

Ostatnie miesiące upływają pod znakiem dyskusji na temat zmian prawa pracy, a w szczególności nowych projektów kodeksów pracy. Wiele uwag koncentruje się w sferze tzw. prawnej ochrony pracy, tj. stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych czy czasu pracy. Wydaje się jednak, że potrzebna jest również poważna dyskusja poświęcona zmianom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. więcej »

Zaległe urlopy

Minęło ponad 9 miesięcy bieżącego roku kalendarzowego, a to oznacza, że znajdujemy się w okresie, kiedy powinny zostać wykorzystane zaległe urlopy wypoczynkowe. Nieudzielone, a zaległe urlopy wypoczynkowe po zakończeniu września mogą po stronie osób kierujących pracownikami skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową. więcej »

Klimatyzacja nieobowiązkowa, potrzebna, ale i kłopotliwa

Problem wysokich temperatur w miejscu pracy powtarza się rokrocznie. Coraz częściej pracownicy wnioskują o montaż urządzeń klimatyzacyjnych w miejscu pracy, zwłaszcza w biurach. Niektórzy pracodawcy w miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych instalują takie urządzenia. więcej »

Upały skracają pracę

Kolejne lata charakteryzują się upalną pogodą i wysokimi temperaturami. To powoduje trudności w wykonywaniu pracy ze względu na zwiększone zmęczenie wynikające z wysokich temperatur. więcej »

Użyteczne BHP

Znaczenie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy jest nie do przecenienia. Przede wszystkim z tego powodu, że ma zapewnić pracę w taki sposób, aby pracownik nie stracił zdrowia, ale i życia w trakcie jej świadczenia. Niestety, nierzadko zagadnienia z tej ważnej dziedziny są traktowane niejako po macoszemu, zwłaszcza przez samych zainteresowanych, tj. pracowników. W takim przypadku bardzo trudno będzie osiągnąć spodziewane cele.więcej »

Dobra dokumentacja

Pracodawca został zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zobowiązanie to ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy. Obejmuje przede wszystkim akta osobowe, ewidencję czasu pracy, imienne karty wynagrodzeń, dokumentację związaną z przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi.więcej »

BHP w alternatywnym miejscu pracy

Rośnie zapotrzebowanie na nietypowe miejsca świadczenia pracy. Kilka lat temu wprowadzono do polskiego systemu prawa pracy nową formułę w postaci telepracy. Wśród niektórych organizacji rozwija się koncepcja home office określanej mianem pracy zdalnej. Bardzo wielu pracowników świadczy pracę w terenie jako przedstawiciele i pracownicy terenowi.więcej »

Miejsce pracy, tylko jakie

Nawiązanie stosunku pracy wymaga dokonania ustaleń w ustawowym zakresie. Jednym z koniecznych wymogów jest dwustronne, obopólne uzgodnienie miejsca wykonywania pracy. Nie zawsze jednak przychodzi to łatwo. Przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia miejsca wykonywania pracy.więcej »

Budowanie świadomości BHP

Pracodawca został zobowiązany do przestrzegania wielu rozmaitych norm prawnych służących ochronie pracownika, w tym bardzo rozbudowanego katalogu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kanon tychże regulacji obejmuje zarówno przepisy, jak i zasady, które są niezbędne dla tego procesu świadczenia pracy, aby przebiegał sprawnie, bez zakłóceń, a nade wszystko bez zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.więcej »

Elastyczne rodzicielstwo

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło wiele zmian w przepisach prawa pracy, w tym w obszarze uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem. Przyjęte koncepcje znacząco rozwinęły uprawnienia osób rodzących i opiekujących się dziećmi. Nade wszystko należy wskazać, że wiele z nich ma charakter bardzo elastycznych projektów, które umożliwiają pracownikom łączenie funkcji rodzicielskich z obowiązkami zawodowymi, w szeroko rozumianym sensie.więcej »