Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Dział

Opinie

BHP w alternatywnym miejscu pracy

Rośnie zapotrzebowanie na nietypowe miejsca świadczenia pracy. Kilka lat temu wprowadzono do polskiego systemu prawa pracy nową formułę w postaci telepracy. Wśród niektórych organizacji rozwija się koncepcja home office określanej mianem pracy zdalnej. Bardzo wielu pracowników świadczy pracę w terenie jako przedstawiciele i pracownicy terenowi.więcej »

Miejsce pracy, tylko jakie

Nawiązanie stosunku pracy wymaga dokonania ustaleń w ustawowym zakresie. Jednym z koniecznych wymogów jest dwustronne, obopólne uzgodnienie miejsca wykonywania pracy. Nie zawsze jednak przychodzi to łatwo. Przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia miejsca wykonywania pracy.więcej »

Budowanie świadomości BHP

Pracodawca został zobowiązany do przestrzegania wielu rozmaitych norm prawnych służących ochronie pracownika, w tym bardzo rozbudowanego katalogu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kanon tychże regulacji obejmuje zarówno przepisy, jak i zasady, które są niezbędne dla tego procesu świadczenia pracy, aby przebiegał sprawnie, bez zakłóceń, a nade wszystko bez zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.więcej »

Elastyczne rodzicielstwo

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło wiele zmian w przepisach prawa pracy, w tym w obszarze uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem. Przyjęte koncepcje znacząco rozwinęły uprawnienia osób rodzących i opiekujących się dziećmi. Nade wszystko należy wskazać, że wiele z nich ma charakter bardzo elastycznych projektów, które umożliwiają pracownikom łączenie funkcji rodzicielskich z obowiązkami zawodowymi, w szeroko rozumianym sensie.więcej »

Źródła finansowania

Sezon urlopowy sprzyja wyjazdom i różnego rodzaju postaciom aktywności. Aby jednak móc z nich skorzystać, konieczne jest znalezienie źródeł ich finansowania. Pracownicy w poszukiwaniu tychże bardzo często kierują swoje kroki do zakładu pracy. I słusznie. Pracodawca dysponuje bowiem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w którym można przewidywać dofinansowywanie wypoczynku pracowniczego. Należy jednak podkreślić, że można przewidywać, a nie trzeba. więcej »

Prawo urlopowe

Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych praw jako osoby zatrudnionej. Pracodawca został dość ściśle zobowiązany do przestrzegania zasad jego udzielania, łącznie z procesem planowania urlopu. Należy zwrócić uwagę, że prawo urlopowe ma znaczenie również dla warunków bezpiecznej i higienicznej pracy. Nie sposób założyć, że pracownikowi zapewnia się higieniczne warunki pracy, jeżeli nie miał co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, każdorazowo w danym roku kalendarzowym. więcej »

Mobilny czas pracy

Zmieniające się warunki świadczenia pracy wciąż nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych. Najlepszym przykładem jest problem rozliczania czasu pracy w trakcie odbywanych podróży służbowych czy pracownicy terenowi, którzy świadczą pracę regularnie poza siedzibą zakładu pracy.więcej »

Po co regulamin pracy?

Pracodawca został zobowiązany do wydania regulaminu pracy, który ma zapewnić porządek i organizację w procesie świadczenia pracy. Aby jednak regulamin pracy spełniał swoją funkcję, musi regulować to, co nie jest uregulowane w przepisach prawa pracy, a nie powtarzać zapisy ustaw czy rozporządzeń. więcej »

Ochrona stawki minimalnej

Ustawodawca wprowadził prawo dla zleceniobiorców do minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł. W tym celu doprowadził do znowelizowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wprowadził kilka rozwiązań kształtujących prawo do tego wynagrodzenia, a nawet gwarantujących wypłatę tego świadczenia. więcej »

Świadomość antymobbingowa

Zgodnie z art. 943 ustawy Kodeks pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać zjawiskom mobbingowym. Przeciwdziałanie to może być realizowane w różny sposób. Podkreślenia wymaga fakt, że przeciwdziałanie tym zagrożeniom ma wymiar bezpieczeństwa i higieny pracy, albowiem środowisko pracy będzie tylko wtedy bezpieczne i higieniczne, jeśli będzie wolne od zagrożeń psychospołecznych. więcej »