Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Opinie

Opinie

Źródła finansowania

Sezon urlopowy sprzyja wyjazdom i różnego rodzaju postaciom aktywności. Aby jednak móc z nich skorzystać, konieczne jest znalezienie źródeł ich finansowania. Pracownicy w poszukiwaniu tychże bardzo często kierują swoje kroki do zakładu pracy. I słusznie. Pracodawca dysponuje bowiem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w którym można przewidywać dofinansowywanie wypoczynku pracowniczego. Należy jednak podkreślić, że można przewidywać, a nie trzeba. więcej »

Prawo urlopowe

Uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych praw jako osoby zatrudnionej. Pracodawca został dość ściśle zobowiązany do przestrzegania zasad jego udzielania, łącznie z procesem planowania urlopu. Należy zwrócić uwagę, że prawo urlopowe ma znaczenie również dla warunków bezpiecznej i higienicznej pracy. Nie sposób założyć, że pracownikowi zapewnia się higieniczne warunki pracy, jeżeli nie miał co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, każdorazowo w danym roku kalendarzowym. więcej »

Mobilny czas pracy

Zmieniające się warunki świadczenia pracy wciąż nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych. Najlepszym przykładem jest problem rozliczania czasu pracy w trakcie odbywanych podróży służbowych czy pracownicy terenowi, którzy świadczą pracę regularnie poza siedzibą zakładu pracy.więcej »

Po co regulamin pracy?

Pracodawca został zobowiązany do wydania regulaminu pracy, który ma zapewnić porządek i organizację w procesie świadczenia pracy. Aby jednak regulamin pracy spełniał swoją funkcję, musi regulować to, co nie jest uregulowane w przepisach prawa pracy, a nie powtarzać zapisy ustaw czy rozporządzeń. więcej »

Ochrona stawki minimalnej

Ustawodawca wprowadził prawo dla zleceniobiorców do minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł. W tym celu doprowadził do znowelizowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wprowadził kilka rozwiązań kształtujących prawo do tego wynagrodzenia, a nawet gwarantujących wypłatę tego świadczenia. więcej »

Świadomość antymobbingowa

Zgodnie z art. 943 ustawy Kodeks pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać zjawiskom mobbingowym. Przeciwdziałanie to może być realizowane w różny sposób. Podkreślenia wymaga fakt, że przeciwdziałanie tym zagrożeniom ma wymiar bezpieczeństwa i higieny pracy, albowiem środowisko pracy będzie tylko wtedy bezpieczne i higieniczne, jeśli będzie wolne od zagrożeń psychospołecznych. więcej »

Postęp a przepisy

W ostatnich czasach media internetowe zasygnalizowały problem tzw. czarnych list. Są to listy, które mają być tworzone przez podmioty rekrutujące pracowników, na których są umieszczane osoby, które nie powinny być zatrudniane. Dane te miałyby być wymieniane między firmami rekrutacyjnymi jako dodatkowe źródła o potencjalnym kandydacie. więcej »

Zdalne lub mobilne bhp

Ostatnie lata na rynku pracy spowodowały wykształcenie się pojęcia tzw. pracowników mobilnych. Zalicza się do nich przedstawicieli handlowych, kierowców, inspektorów terenowych. Praca takich osób ma zdecydowanie inny charakter niż typowych pracowników biurowych, stale przypisanych do jednego miejsca pracy. więcej »

Przyczyna wypowiedzenia

Pracodawca zamierzający dokonać rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, musi pamiętać o zasadniczym elemencie tej czynności prawnej. Jest nim wskazanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy. więcej »

Powszechne ułatwienie, ale i zagrożenie

W obecnych warunkach pracy trudno wyobrazić sobie wykonywanie niektórych prac bez wykorzystania komputera osobistego. Jest on ogromnym ułatwieniem i usprawnieniem w pracy. Niestety, długotrwała praca z komputerem niesie ze sobą również ryzyko i zagrożenie związane z wymuszoną pozycją ciała, obciążeniem narządu wzroku i ogólnym przemęczeniem. więcej »