Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Wypowiadanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę należy do czynności prawnych, które powodują liczne problemy w praktyce. Jest to związane z faktem, że z jednej strony przepisy są niezwykle rygorystyczne, a z drugiej strony wręczaniu wypowiedzeń często towarzyszą silne emocje, które dodatkowo utrudniają przeprowadzenie tej czynności.

Styczeń - Luty 2019, Olgierd Kucharski

Rodo i zmiana pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemców, pomimo istotnych odmienności dyktowanych przede wszystkim reglamentowanym dostępem do rynku pracy pracowników z zagranicy, nie różni się w istocie od zasad dotyczących zatrudniania osób podejmujących pracę zarobkową na terytorium RP.

Styczeń - Luty 2019, Paweł Stachurski

Zawieszenie w obowiązkach służbowych i jego konsekwencje

W zależności od sytuacji zawieszenie w obowiązkach służbowych może następować z mocy prawa, na skutek decyzji szefa jednostki lub być orzeczone jako środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym. Każda z tych przesłanek zawieszenia rodzi diametralnie różne skutki dla pracownika.

Styczeń - Luty 2019, Marek Rotkiewicz

Przeniesienie pracownika w służbie cywilnej

Charakterystyczną cechą stosunków pracy w służbie cywilnej jest wzmożone i daleko idące podporządkowanie pracownika. Urzędnicy i pracownicy służby cywilnej zajmujący wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają obowiązek podporządkowania się.

Styczeń - Luty 2019, Marek Choczaj

Jak zatrudnić cudzoziemca? (cz. 3)

Odpowiedź na to pytanie mogłaby być banalnie prosta, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że polscy przedsiębiorcy, nie mając wyboru, już od dłuższego czasu zmuszeni są korzystać z pracy pracowników, którzy wyemigrowali z terenów Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Chin, Indii1.

Listopad – Grudzień 2018, Paweł Stachurski

Telepraca

Wprowadzenie przepisów określających zasady telepracy w 2007 r. do kp nie spowodowało wówczas rewolucji na rynku pracy. Tego rodzaju umów zawierano niewiele. Zauważalną tendencją było, że strony w sytuacji, w której zatrudniony mógł wykonywać pracę w domu, raczej zawierały umowę cywilnoprawną niż umowę o telepracę.

Listopad – Grudzień 2018, Olgierd Kucharski

Dostęp do akt osobowych

Każdy podmiot zatrudniający pracowników, a więc będący pracodawcą w rozumieniu kp, jest jednocześnie administratorem danych osobowych tych osób, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rodo). 

Listopad – Grudzień 2018, Iwo Klisz

Formy wykonywania zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów polskiego prawa pracy powinna zostać dostosowana do przepisów unijnych. Pracodawców obarcza się w nich obowiązkami wyznaczenia pracownika lub pracowników do prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu.

Listopad – Grudzień 2018, Jacek Rajewicz

Zasady zatrudniania cudzoziemców (cz. 2)

Kontynuujemy, rozpoczęte na gruncie artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze czasopisma, rozważania na temat zmian w procedurze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: uzup). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na nową, nieznaną dotąd polskiemu ustawodawstwu, instytucję zezwolenia na pracę sezonową.

Wrzesień – Październik 2018, Paweł Stachurski

Wykroczenia przeciwko uzfśs

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: uzfśs)1 dotyczy wszystkich podmiotów sfery budżetowej i niewielkiej liczby pozostałych pracodawców. Jest to związane z faktem, że inni pracodawcy (nienależący do „budżetówki”) stosunkowo łatwo mogą zwolnić się z prowadzenia działalności socjalnej.

Wrzesień – Październik 2018, Olgierd Kucharski
« poprzednia