Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Jak zatrudnić cudzoziemca? (cz. 3)

Odpowiedź na to pytanie mogłaby być banalnie prosta, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że polscy przedsiębiorcy, nie mając wyboru, już od dłuższego czasu zmuszeni są korzystać z pracy pracowników, którzy wyemigrowali z terenów Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Chin, Indii1.

Listopad – Grudzień 2018, Paweł Stachurski

Telepraca

Wprowadzenie przepisów określających zasady telepracy w 2007 r. do kp nie spowodowało wówczas rewolucji na rynku pracy. Tego rodzaju umów zawierano niewiele. Zauważalną tendencją było, że strony w sytuacji, w której zatrudniony mógł wykonywać pracę w domu, raczej zawierały umowę cywilnoprawną niż umowę o telepracę.

Listopad – Grudzień 2018, Olgierd Kucharski

Dostęp do akt osobowych

Każdy podmiot zatrudniający pracowników, a więc będący pracodawcą w rozumieniu kp, jest jednocześnie administratorem danych osobowych tych osób, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rodo). 

Listopad – Grudzień 2018, Iwo Klisz

Formy wykonywania zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów polskiego prawa pracy powinna zostać dostosowana do przepisów unijnych. Pracodawców obarcza się w nich obowiązkami wyznaczenia pracownika lub pracowników do prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu.

Listopad – Grudzień 2018, Jacek Rajewicz

Zasady zatrudniania cudzoziemców (cz. 2)

Kontynuujemy, rozpoczęte na gruncie artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze czasopisma, rozważania na temat zmian w procedurze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: uzup). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na nową, nieznaną dotąd polskiemu ustawodawstwu, instytucję zezwolenia na pracę sezonową.

Wrzesień – Październik 2018, Paweł Stachurski

Wykroczenia przeciwko uzfśs

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: uzfśs)1 dotyczy wszystkich podmiotów sfery budżetowej i niewielkiej liczby pozostałych pracodawców. Jest to związane z faktem, że inni pracodawcy (nienależący do „budżetówki”) stosunkowo łatwo mogą zwolnić się z prowadzenia działalności socjalnej.

Wrzesień – Październik 2018, Olgierd Kucharski

Monitoring w zakładzie pracy

W maju 2018 r. wraz z wejściem w życie reformy dotyczącej przepisów o ochronie danych osobowych doszło do nowelizacji kp. Polegała ona na przyjęciu art. 222–223, w których uregulowano kwestie związane z szeroko pojętym monitoringiem w zakładzie pracy.

Wrzesień – Październik 2018, Iwo Klisz

Zagrożenia dla BHP

Stres, wypalenie zawodowe, mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Związek tych zagrożeń omówimy z perspektywy negatywnych zjawisk zdrowotnych, jakie mogą wywołać.

Wrzesień – Październik 2018, Jacek Rajewicz

Uprawnienia rodzicielskie w świetle orzecznictwa

Prawidłowa realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z prawnej ochrony rodzicielstwa wymaga znajomości nie tylko przepisów kp, ale także bogatego orzecznictwa SN w tym zakresie. Prezentujemy najważniejsze wyroki SN kształtujące wykładnię przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Lipiec – Sierpień 2018, Ewa Łukasik

Zasady zatrudniania cudzoziemców (cz. 1)

Posiłkowanie się pracownikami-cudzoziemcami stało się faktem. Nie jest to bynajmniej kaprys pracodawców, a reakcja na deficyt pracowników na lokalnym rynku pracy, zarówno tych posiadających specjalistyczne umiejętności, jak i pracowników niższego szczebla. W tekście skupimy się na oświadczeniach o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Lipiec – Sierpień 2018, Paweł Stachurski
« poprzednia