Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego zależy od tego, czy pracownik ma jedynie stałe, czy również zmienne składniki wynagrodzenia. W przypadku zmiennych składników w poszczególnych okresach niezbędne jest ustalenie ich przewidywanej wysokości w czasie wykorzystywania urlopu.

Listopad – Grudzień 2018, Katarzyna Piecyk

Świadczenia należne osobom w trakcie ciąży i urlopów rodzicielskich

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – czym się różnią? Jaki jest ich wymiar? Jaka jest ich wysokość? Wyjaśniamy na przykładach.

Listopad – Grudzień 2018, Ewa Łukasik

Dodatki specjalne w samorządzie

Ustawodawca w art. 78 § 2 kp wymienia dwa rodzaje składników wynagrodzenia i zalicza do nich: – składniki obligatoryjne, tzn. stawki wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku; – składniki fakultatywne, tzn. dodatkowe składniki, które zostały przyznane pracownikowi na mocy przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Do nich zaliczamy między innymi dodatek specjalny.

Wrzesień – Październik 2018, Marek Stych

Dodatek stażowy służby cywilnej oraz pracowników samorządowych

Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej jest stałym składnikiem wynagrodzenia za pracę członka korpusu służby cywilnej, a więc zarówno urzędnika, pracownika służby cywilnej, jak i osoby zatrudnionej na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Podstawową funkcją tego dodatku jest zachęcanie członków korpusu służby cywilnej do związania swojej kariery zawodowej ze służbą cywilną.

Wrzesień – Październik 2018, Ewa Łukasik

Uwagi o świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę

Podczas przyznawania poszczególnych świadczeń na rzecz pracowników należy przyjrzeć się przesłankom prawnym, jakim powinien kierować się pracodawca w toku ustalania uprawnień dla poszczególnych zatrudnionych osób. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na różnice w charakterystyce prawnej poszczególnych rodzajów świadczeń i ich przeznaczenia.

Wrzesień – Październik 2018, Łukasz Paroń

Dodatki wyrównawcze w prawie pracy

Pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia pracownika w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach. Poza przypadkami, w których to powszechnie obowiązujące przepisy nakazują wypłatę takiego dodatku, pracodawca może także uregulować dodatkowe przypadki w przepisach wewnątrzzakładowych (regulaminie pracy, układzie zbiorowym).

Lipiec – Sierpień 2018, Justyna Lenczewska

Rekompensowanie pracy nadliczbowej kierownikom jednostek organizacyjnych

Przyjęta w polskim systemie prawnym forma rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych kierowników różni się w zależności od tego, czy uprawnienie do niej wynika z przepisów powszechnego prawa pracy, czy też z tzw. pragmatyk służbowych. Te ostatnie jako ustawy szczególne w sposób odmienny od kp regulują stosunki pracy określonych grup zawodowych, zwłaszcza w służbie publicznej.

Lipiec – Sierpień 2018, Marcin Wilski

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Nauczycielowi wykonującemu pracę według standardowego pensum dyrektor może wyjątkowo polecić świadczenie dodatkowej pracy dydaktycznej, opiekuńczej lub wychowawczej zgodnej z jego specjalnością, gdy taka potrzeba wynika z konieczności realizacji programu nauczania.

Lipiec – Sierpień 2018, Marek Choczaj

Nowe rozwiązania w zakresie wynagradzania

Wynagrodzenie za pracę wykonaną jest jedną z cech wyróżniających treść i charakter stosunku pracy. W związku z przyznaniem pracownikowi prawa do wynagrodzenia w prawie pracy wprowadzono również szereg rozwiązań prawnych kształtujących i formujących tę instytucję prawną.

Lipiec – Sierpień 2018, Łukasz Paroń

Nagrody z zakładowego funduszu nagród

Tworzenie zakładowego funduszu nagród co do zasady jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Możliwość tworzenia funduszu wynika z konkretnych aktów prawnych regulujących tę kwestię. Dotyczy to przede wszystkim pracowników sfery budżetowej.

Maj – Czerwiec 2018, Ewa Kulig
« poprzednia