Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Zasady różnicowania wynagrodzenia za pracę

Dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy wykonują inne obowiązki, bądź takie same obowiązki, ale „w różny sposób”. Sytuacja prawna może być także różnicowana ze względu m.in. na odmienności wynikające z ich cech osobistych (predyspozycji), stażu pracy (doświadczenia zawodowego) oraz różnic w wykonywaniu pracy (tzw. usprawiedliwiona dyferencjacja stosunku pracy).

Wrzesień - Październik 2019, Wiktor Cajsel

Nagrody pieniężne dla pracownika

Tematyka nagród wypłacanych pracownikom budzi nadal pewne kontrowersje prawne niezależnie od tego, czy chodzi o pracodawców działających w ramach sfery budżetowej, czy wolnorynkowej.

Wrzesień - Październik 2019, Olgierd Kucharski

Dokumentowanie zatrudnienia

Okresy zatrudnienia, dzięki którym pracownik samorządowy lub członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek za wieloletnią pracę, powinny być odpowiednio udokumentowane – także jeżeli praca była wykonywana za granicą.

Wrzesień - Październik 2019, Michał Culepa

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy – cz. 2

Ubezpieczony pracownik w razie wypadku przy pracy ma prawo do licznych świadczeń, m.in. do zasiłków, dodatków, renty, odszkodowania. Przy ich wypłacie stosuje się odpowiednio przepisy zarówno ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak i z tytułu wypadków przy pracy.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marcin Jachimowicz

Wypłaty po zmianach

W tekście omówimy ogólne zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę po nowelizacji w kontekście uwag praktycznych, np. kiedy wypłata ma wpłynąć na konto pracownika, a kiedy może być wypłacona komuś innemu niż pracownik.

Lipiec - Sierpień 2019 , Justyna Lenczewska

Stażowe nie uzupełni minimalnego wynagrodzenia

Kształtowanie zasad wynagrodzenia jest przedmiotem szczególnego zainteresowania pracowników, ponieważ ma wpływ na ich roszczenia płacowe. Dodatkowo, ze zrozumiałych względów, zainteresowani są również pracodawcy, dla których różnego rodzaju zmiany w tym zakresie mogą powodować wzrost kosztów zatrudnienia.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń

Wynagrodzenia za szkolenia do podstawy trzynastek

Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru trzynastej pensji? Jak i na jakiej podstawie należy obliczyć wysokość wynagrodzenia wypłacanego za czas szkoleń pracowniczych do podstawy trzynastej pensji? Wyjaśniamy w poniższym tekście.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marcin Wilski

Kryteria przyznawania dodatków do wynagrodzenia

Komu, za co i w jakiej wysokości należy się dodatek do wynagrodzenia? Jak pracodawcy rozumieją podstawę prawną wydatkowania przez siebie środków publicznych na tego typu świadczenia? Odpowiadamy w poniższym tekście.

Maj - Czerwiec 2019, Marcin Wilski

Zasady potrąceń egzekucyjnych z umów cywilnoprawnych

Wykonywanie odpłatnego zatrudnienia na rzecz innego podmiotu może odbywać się na rozmaitych podstawach prawnych. Zasadniczo zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych odbywa się na podstawie stosunku pracy. Nie jest jednak wykluczone zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Maj - Czerwiec 2019, Przemysław Wojnicz

PPK – uwagi praktyczne

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 25 listopada 2018 r., pod pozycją 2215. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie prawne, albowiem stanowi formę zabezpieczenia emerytalnego obywateli po zakończeniu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Maj - Czerwiec 2019, Łukasz Paroń
« poprzednia