Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Praca nadliczbowa kierowników jednostek organizacyjnych

Odmienne traktowanie kierowników w odniesieniu do świadczenia przez nich pracy nadliczbowej i jej rekompensowania ma swoje granice, wyznaczone przede wszystkim szczególnością i wyjątkowością wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Pełnienie roli kierowniczej nie pozwala na nieograniczone zlecanie pracy ponad normy czasu pracy.

Marzec - Kwiecień 2019, Marek Rotkiewicz

Praca w porze nocnej

W przepisach prawa pracy zawarte są postanowienia regulujące zagadnienie świadczenia pracy w porze nocnej. Skierowane są przede wszystkich do pracodawców, którzy ze względu na charakter usług lub potrzeb organizują pracę w swoich zakładach w taki sposób, że w rozumieniu przepisów odbywa się ona w godzinach nocnych.

Marzec - Kwiecień 2019, Grzegorz Sobota

Planowanie urlopów czas zacząć

Koniec i początek roku wiążą się z pewnymi obowiązkami dla pracodawców. Jednym z nich jest planowanie urlopów dla pracowników. W celu uniknięcia problemów z planami urlopowymi pracowników należy pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, tworząc odpowiedni dokument – plan urlopów.

Styczeń - Luty 2019, Justyna Lenczewska

Dokumentacja pracownicza związana z rodzicielstwem

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży przysługuje pracownicy od początku ciąży, jednak do korzystania z uprawnień, jakie daje kp ciężarnej pracownicy, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o stanie ciąży.

Styczeń - Luty 2019, Ewa Łukasik

Czas pracy w 2019 r.

Zgodnie z art. 128 § 1 kp czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracodawca ustala rozkład czasu pracy i ewentualne w nim zmiany. Jest również odpowiedzialny za organizację procesu pracy w zakładzie pracy. W ramach posiadanych uprawnień posiada on możliwość udzielania pracownikom m.in. dni wolnych od pracy.

Styczeń - Luty 2019, Lena Choczaj

Ewidencjonowanie czasu

Do ewidencjonowania godzin wykonywania umowy cywilnej zostali zobowiązani prawnie zleceniodawcy i usługodawcy. Wynika to ze zmiany przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W wyniku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ochroną objęto wynagrodzenie uzyskiwane z umów cywilnych. Przyjęto, że minimalna stawka przysługuje za każdą przepracowaną godzinę w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej.

Listopad – Grudzień 2018, Grzegorz Sobota

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli

W skali systemu oświatowego corocznie z urlopu dla poratowania zdrowia korzysta kilkanaście tysięcy nauczycieli (w roku szkolnym 2016/2017 było to 12 015 osób, w 2017/2018 – 12 912 osób), co w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli oznacza, że z urlopów korzysta ok. 1,9% ogółu nauczycieli w danym roku1. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Listopad – Grudzień 2018, Justyna Lenczewska

Czy czas szkolenia jest czasem pracy?

Przyjęło się uważać, że czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy. Również w przypadku pracowników samorządowych należy wskazać, iż udział w szkoleniach nie jest pracą określonego rodzaju, nie wchodzi w zakres czynności. Kodeks pracy nie zobowiązuje pracownika do udziału w szkoleniach.

Listopad – Grudzień 2018, Marek Choczaj

Czas pracy kierowców w samorządzie

Specyfika pracy kierowców – głównie kierowców samochodów osobowych – wiąże się z różnymi porami doby oraz dniami, w których jest wykonywana, bardziej niejednolitą długością dziennej pracy i z bardzo trudnym planowaniem konkretnego zapotrzebowania na pracę na dłuższy czas. 

Listopad – Grudzień 2018, Marek Rotkiewicz

Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z planem urlopowym należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, za który urlop ten przysługuje. Prawo do zaległego urlopu przedawnia się po 3 latach.

Wrzesień – Październik 2018, Justyna Lenczewska
« poprzednia