Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

BHP

Zdarzenie zrównane z wypadkiem przy pracy

Elementami definiującymi wypadek przy pracy są: nagłość zdarzenia, zewnętrzność przyczyny, uraz lub śmierć pracownika oraz związek z pracą. Dopiero łączne wystąpienie tych elementów przesądza o tym, że dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy.

Listopad - Grudzień 2017, Jacek Rajewicz

Dokumentacja związana ze szkoleniami BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Sam też jest zobowiązany odbyć szkolenie w tej dziedzinie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, które powinno być okresowo powtarzane.

Wrzesień - Październik 2017, Jacek Rajewicz

Organizacja komputerowego stanowiska pracy

Pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniej organizacji stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Jej zasady określa rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: rozporządzenie).

Lipiec - Sierpień 2017, Magdalena Raczkowska

Wewnątrzzakładowe regulacje BHP

Podstawowym aktem prawnym, obejmującym prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w art. 66 gwarantuje takie prawo każdemu. Ustawą określającą prawa i obowiązki obywateli w zakresie BHP jest kp. W obszarze prawa pracy funkcjonują też wewnątrzzakładowe źródła prawa.

Maj - Czerwiec 2017, Magdalena Raczkowska

Świadczenia powypadkowe

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i stał się niezdolny do pracy w związku z tym zdarzeniem, może ubiegać się o szereg świadczeń, m.in. jednorazowe odszkodowanie, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Marzec - Kwiecień 2017, Magdalena Raczkowska

Dokumentacja powypadkowa

Pracownik, który uległ wypadkowi, o ile stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o nim swojego przełożonego. Wypadek przy pracy niesie za sobą obszerny zakres obowiązków dla pracodawcy, w tym obowiązków dokumentacyjnych.

Styczeń - Luty 2017, Magdalena Raczkowska

Okulary dla pracownika

Pracownik może skorzystać z refundacji na zakup okularów korygujących wzrok, kiedy jego praca wymaga pracy przy komputerze. Jednak polskie przepisy nie mówią o zakupie soczewek kontaktowych, czym odbiegają od unijnej dyrektywy. Nie znaczy to jednak, że taka refundacja nie jest możliwa.

Listopad - Grudzień 2016, Magdalena Raczkowska

Komisja bhp u pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników

Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników ma obowiązek powołać komisję bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę pracowników również mogą tworzyć tego typu komisję, choć nie jest to ich obowiązek. Komisja bhp jest organem doradczym i opiniodawczym.

Wrzesień - Październik 2016, Magdalena Raczkowska

Programy profilaktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Coraz więcej czasu spędzamy w miejscu pracy. Głównie po to, aby uzyskać niezbędne dla siebie oraz całej rodziny środki na utrzymanie. Dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na warunki wykonywania pracy, żeby wyeliminować lub co najmniej ograniczyć negatywne skutki dla zdrowia. Przesłanek takiego działania można upatrywać zarówno w normach prawnych, jak i w naturalnej dbałości o ochronę zdrowia i życia człowieka.

Lipiec - Sierpień 2016, Jacek Rajewicz

Podwyższenie składki ubezpieczeniowej

Ustawodawca postanowił wzmocnić zasadę powiązania wysokości płaconej składki wypadkowej ze stopniem zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez płatnika składek. W tym celu zapewnił możliwość składania przez inspektorów pracy wniosków o podwyższenie stopy procentowej składki wypadkowej w razie stwierdzenia rażącego naruszania przepisów bhp przez płatnika.

Maj - Czerwiec 2016, Olgierd Kucharski
« poprzednia