Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

BHP

Ubiór służbowy i reprezentacyjny

Dress code, czyli zbiór zasad dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru służbowego do okoliczności, obowiązuje w wielu zawodach, ale może też wynikać z decyzji przełożonych. Specyficznie uregulowana jest sprawa wydawania pracownikowi tzw. ubrania służbowego czy reprezentacyjnego.

Maj – Czerwiec 2018, Jacek Rajewicz

Problematyka wypłacania ekwiwalentów pieniężnych

Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży oraz obuwia roboczego należy ustalić w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny rynkowe. Natomiast ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej należy wypłacać w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Marzec – Kwiecień 2018, Jacek Rajewicz

Odzież i obuwie robocze

Z obowiązujących przepisów prawa pracy wynika, że pracodawca może mieć decydujący wpływ na to, w jakiego typu ubiorze świadczą pracę jego pracownicy. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w tej mierze, bowiem podstawą do oceny prawidłowości stroju pracownika jest charakter jego pracy.

Styczeń – Luty 2018, Jacek Rajewicz

Zdarzenie zrównane z wypadkiem przy pracy

Elementami definiującymi wypadek przy pracy są: nagłość zdarzenia, zewnętrzność przyczyny, uraz lub śmierć pracownika oraz związek z pracą. Dopiero łączne wystąpienie tych elementów przesądza o tym, że dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy.

Listopad - Grudzień 2017, Jacek Rajewicz

Dokumentacja związana ze szkoleniami BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Sam też jest zobowiązany odbyć szkolenie w tej dziedzinie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, które powinno być okresowo powtarzane.

Wrzesień - Październik 2017, Jacek Rajewicz

Organizacja komputerowego stanowiska pracy

Pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniej organizacji stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Jej zasady określa rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: rozporządzenie).

Lipiec - Sierpień 2017, Magdalena Raczkowska

Wewnątrzzakładowe regulacje BHP

Podstawowym aktem prawnym, obejmującym prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w art. 66 gwarantuje takie prawo każdemu. Ustawą określającą prawa i obowiązki obywateli w zakresie BHP jest kp. W obszarze prawa pracy funkcjonują też wewnątrzzakładowe źródła prawa.

Maj - Czerwiec 2017, Magdalena Raczkowska

Świadczenia powypadkowe

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i stał się niezdolny do pracy w związku z tym zdarzeniem, może ubiegać się o szereg świadczeń, m.in. jednorazowe odszkodowanie, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Marzec - Kwiecień 2017, Magdalena Raczkowska

Dokumentacja powypadkowa

Pracownik, który uległ wypadkowi, o ile stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o nim swojego przełożonego. Wypadek przy pracy niesie za sobą obszerny zakres obowiązków dla pracodawcy, w tym obowiązków dokumentacyjnych.

Styczeń - Luty 2017, Magdalena Raczkowska

Okulary dla pracownika

Pracownik może skorzystać z refundacji na zakup okularów korygujących wzrok, kiedy jego praca wymaga pracy przy komputerze. Jednak polskie przepisy nie mówią o zakupie soczewek kontaktowych, czym odbiegają od unijnej dyrektywy. Nie znaczy to jednak, że taka refundacja nie jest możliwa.

Listopad - Grudzień 2016, Magdalena Raczkowska