Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Czas pracy w podróży służbowej

Na czas podróży służbowej składa się czas przemieszczania się pracownika z jednego miejsca do drugiego (np. z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania podróży służbowej i z powrotem) oraz czas wykonywania czynności, z uwagi na które polecono pracownikowi wyjazd w delegację.

Listopad - Grudzień 2017, Joanna Suchanowska

Wykroczenia przeciwko czasowi pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Listopad - Grudzień 2017, Marta Brakoniecka

Urlop pracowników niepełnoetatowych

Ustalenie wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy rozpocząć od ustalenia liczby dni urlopu pracownika, obliczając je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Listopad - Grudzień 2017, Katarzyna Piecyk

Przerwy w pracy

Obowiązkowa przerwa na posiłek, fakultatywna przerwa na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych, przerwa dla pracowników pracujących przy komputerze i przerwa na karmienie. Komu i w jakiej częstotliwości przysługują, czy wliczają się do czasu pracy? Czy przysługuje za nie wynagrodzenie?

Listopad - Grudzień 2017, Monika Wacikowska

Indywidualny rozkład czasu pracy

Odstępstwem od stosowanych standardowo przez pracodawcę rozkładów czasu pracy jest indywidualny rozkład czasu pracy. Jego wprowadzenie wymaga wniosku pracownika, ale nie musi polegać na zmianie regulaminu pracy w zakresie przewidzianych w nim możliwości dotyczących organizacji czasu pracy.

Listopad - Grudzień 2017, Marek Rotkiewicz

Formy polecenia pracy nadliczbowej

Pracownik, wykonujący pracę zarówno ponad normy czasu pracy, jak i ponad przedłużony dobowy lub tygodniowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego go systemu i rozkładu czasu pracy, pracuje w godzinach nadliczbowych, za które musi zostać rozliczony.

Wrzesień - Październik 2017, Marta Brakoniecka

Czy premia rekompensuje pracę nadliczbową?

Zagadnienie kompensaty pracy nadliczbowej wypłatą premii bądź nagrody często bywa analizowane pod kątem zaliczalności wypłaty premiowej a conto wynagrodzenia za nadgodziny. Spory sądowe zwykle dotyczą wysokości przyznanych świadczeń z tytułu pracy w nadgodzinach.

Wrzesień - Październik 2017, Marcin Wilski

Modyfikacje czasu pracy osób opiekujących się dziećmi

Skrócenie czasu pracy oraz zakaz pracy w nocy, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowania poza stałe miejsce pracy kobiet w ciąży, przerwa na karmienie piersią, łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – to tylko część uprawnień pracowników-rodziców, które gwarantują przepisy kp.

Wrzesień - Październik 2017, Ewa Łukasik

Dodatkowe urlopy wypoczynkowe

Zgodnie z przepisami kp wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, lub 26 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Niektórym pracownikom przepisy przyznają jednak prawo do urlopu w wyższym wymiarze, zwiększając przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy nawet o 12 dni.

Wrzesień - Październik 2017, Joanna Stępniak

Odwołanie z urlopu

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikowi korzystanie z urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca w uzasadnionych przypadkach może jednak odwołać pracownika z urlopu.

Wrzesień - Październik 2017, Grzegorz Sobota
« poprzednia