Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Ewidencjonowanie czasu

Do ewidencjonowania godzin wykonywania umowy cywilnej zostali zobowiązani prawnie zleceniodawcy i usługodawcy. Wynika to ze zmiany przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W wyniku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ochroną objęto wynagrodzenie uzyskiwane z umów cywilnych. Przyjęto, że minimalna stawka przysługuje za każdą przepracowaną godzinę w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej.

Listopad – Grudzień 2018, Grzegorz Sobota

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli

W skali systemu oświatowego corocznie z urlopu dla poratowania zdrowia korzysta kilkanaście tysięcy nauczycieli (w roku szkolnym 2016/2017 było to 12 015 osób, w 2017/2018 – 12 912 osób), co w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli oznacza, że z urlopów korzysta ok. 1,9% ogółu nauczycieli w danym roku1. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Listopad – Grudzień 2018, Justyna Lenczewska

Czy czas szkolenia jest czasem pracy?

Przyjęło się uważać, że czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy. Również w przypadku pracowników samorządowych należy wskazać, iż udział w szkoleniach nie jest pracą określonego rodzaju, nie wchodzi w zakres czynności. Kodeks pracy nie zobowiązuje pracownika do udziału w szkoleniach.

Listopad – Grudzień 2018, Marek Choczaj

Czas pracy kierowców w samorządzie

Specyfika pracy kierowców – głównie kierowców samochodów osobowych – wiąże się z różnymi porami doby oraz dniami, w których jest wykonywana, bardziej niejednolitą długością dziennej pracy i z bardzo trudnym planowaniem konkretnego zapotrzebowania na pracę na dłuższy czas. 

Listopad – Grudzień 2018, Marek Rotkiewicz

Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z planem urlopowym należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, za który urlop ten przysługuje. Prawo do zaległego urlopu przedawnia się po 3 latach.

Wrzesień – Październik 2018, Justyna Lenczewska

Zdarzenia zaliczane i niezaliczane do czasu pracy

Pracownik jest zobowiązany do przepracowania przewidzianego dla niego wymiaru czasu pracy, obliczanego na podstawie ustawowych norm oraz obowiązujących przepisów. W przypadku jednak wystąpienia wskazanych w przepisach prawa okoliczności pracodawca musi zwolnić pracownika ze świadczenia pracy.

Wrzesień – Październik 2018, Grzegorz Sobota

Nienormowany czas pracy

Od lat stosuje się pojęcie nienormowanego czasu pracy, które jest przy tym różnie rozumiane. Najczęściej odnosi się do pracy osób na stanowiskach kierowniczych lub zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy, niekiedy rozciąga się je również na tych pracowników, którzy są objęci ryczałtowym rozliczeniem pracy w godzinach nadliczbowych.

Wrzesień – Październik 2018, Marek Rotkiewicz

Polecenie wyjazdu służbowego

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy pracowników w podróży służbowej stanowi problem dla niejednego pracodawcy. Ze względu na to, że nie wszystkie kwestie uregulowane są wprost w przepisach, niektóre zasady zostały wykształcone przez orzecznictwo i doktrynę prawa pracy.

Wrzesień – Październik 2018, Marek Choczaj

Niemożliwe zatrudnienie urzędnika samorządowego

Niejednokrotnie w prawie pracy zachodzą sytuacje, które są dla pracodawców bardzo złożone, a wobec braku regulacji powstaje problem postępowania w takim przypadku. Jedną z nich, dotyczącą pracodawców samorządowych, jest problem braku kandydata lub jego niewyłonienie na stanowisko urzędnicze.

Lipiec – Sierpień 2018, Ewelina Gumienna

Urlopy wypoczynkowe w nowym projekcie Kodeksu pracy

Nowelizacje przepisów prawa pracy dokonane na przestrzeni ostatnich lat dotyczyły również kwestii związanych z urlopami wypoczynkowymi. W polskim prawodawstwie pojawiła się też instytucja urlopu na żądanie, jako nowe uprawnienie pracownicze.

Lipiec – Sierpień 2018, Grzegorz Sobota
« poprzednia