Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Formy polecenia pracy nadliczbowej

Pracownik, wykonujący pracę zarówno ponad normy czasu pracy, jak i ponad przedłużony dobowy lub tygodniowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego go systemu i rozkładu czasu pracy, pracuje w godzinach nadliczbowych, za które musi zostać rozliczony.

Wrzesień - Październik 2017, Marta Brakoniecka

Czy premia rekompensuje pracę nadliczbową?

Zagadnienie kompensaty pracy nadliczbowej wypłatą premii bądź nagrody często bywa analizowane pod kątem zaliczalności wypłaty premiowej a conto wynagrodzenia za nadgodziny. Spory sądowe zwykle dotyczą wysokości przyznanych świadczeń z tytułu pracy w nadgodzinach.

Wrzesień - Październik 2017, Marcin Wilski

Modyfikacje czasu pracy osób opiekujących się dziećmi

Skrócenie czasu pracy oraz zakaz pracy w nocy, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowania poza stałe miejsce pracy kobiet w ciąży, przerwa na karmienie piersią, łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – to tylko część uprawnień pracowników-rodziców, które gwarantują przepisy kp.

Wrzesień - Październik 2017, Ewa Łukasik

Dodatkowe urlopy wypoczynkowe

Zgodnie z przepisami kp wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, lub 26 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Niektórym pracownikom przepisy przyznają jednak prawo do urlopu w wyższym wymiarze, zwiększając przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy nawet o 12 dni.

Wrzesień - Październik 2017, Joanna Stępniak

Odwołanie z urlopu

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikowi korzystanie z urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca w uzasadnionych przypadkach może jednak odwołać pracownika z urlopu.

Wrzesień - Październik 2017, Grzegorz Sobota

Naruszenie przepisów o czasie pracy

Pracodawca, przygotowując harmonogram czasu pracy, musi uwzględnić szereg zasad dotyczących m.in. dobowej i tygodniowej normy czasu pracy. Zobowiązują go do tego liczne przepisy, ich nieprzestrzeganie niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.

Lipiec - Sierpień 2017, Joanna Stępniak

Pojęcie czasu pracy w orzecznictwie

Ustawodawca w art. 128 § 1 kp definiuje czas pracy jako: „czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. Ta definicja jest zwięzła, pojemna, ale stosunkowo nieostra.

Lipiec - Sierpień 2017, Wiktor Cajsel

Planowanie i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

Każdemu pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Termin wykorzystania tego urlopu nie pozostaje jednak wyłącznie w decyzji pracownika.

Lipiec - Sierpień 2017, Ewa Łukasik

Nierespektowanie przepisów o pracy nadliczbowej

Od wielu lat jako główną przyczynę ujawnionych naruszeń w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę wymienia się brak środków finansowych na wypłatę oraz nieznajomość przepisów. Rzadziej powodem naruszeń jest przyjęcie nieprawidłowej metody naliczania świadczeń lub pomyłki w obliczeniach1.

Lipiec - Sierpień 2017, Marcin Wilski

Zadaniowy czas pracy

Jednym z systemów czasu pracy przewidzianych w przepisach prawa pracy jest zadaniowy czas pracy. Może być stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania.

Lipiec - Sierpień 2017, Grzegorz Sobota
« poprzednia