Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Czas pracy

Wynagrodzenie za czas strajku

Z perspektywy prawa pracy zagadnienie strajku jest bardzo doniosłe prawnie i warto przeanalizować jego wpływ przede wszystkim na prawo do wynagrodzenia. Wiele wątpliwości wynika z faktu, że zjawisko to jest jednak relatywnie niecodzienne i nie wszystkie złożoności z nim związane są dostatecznie jasne.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń

Szkolenia i badania jako element czasu pracy

Jak wygląda kwestia szkoleń w dziedzinie BHP oraz profilaktycznych badań lekarskich w kontekście czasu pracy i prawa do wynagrodzenia? Jak należy rozliczyć godziny szkolenia? Co w sytuacji, w której powstaną godziny nadliczbowe? Wyjaśniamy sporne kwestie.

Lipiec - Sierpień 2019 , Jacek Rajewicz

Rodzaje nieobecności i zasady ich rozliczania

Nieobecność pracownika w zakładzie pracy może być spowodowana różnymi okolicznościami. Kodeks pracy reguluje rodzaje nieobecności w pracy pracownika i konsekwencje z tego wynikające zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Maj - Czerwiec 2019, Justyna Lenczewska

Ewidencja czasu pracy w świetle nowego rozporządzenia

Od początku 2019 r. ewidencja czasu pracy stała się zdecydowanie szerszą częścią dokumentacji pracowniczej niż wcześniej. To już nie tylko sama karta ewidencji czasu pracy, ale obszerna dokumentacja powiązana z czasem pracy poszczególnych osób zatrudnionych.

Maj - Czerwiec 2019, Marek Rotkiewicz

Dokumentowanie urlopów wypoczynkowych

Ustawodawca w art. 161 kp zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w naturze w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane na podstawie planu urlopów, ustalanego odpowiednio wcześniej przez pracodawcę.

Maj - Czerwiec 2019, Lena Choczaj

Przywileje osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji czasu pracy

Osoby niepełnosprawne posiadają dodatkowe uprawnienia pracownicze, m.in. w zakresie organizacji czasu. Uprawnienia te przysługują pracownikowi niepełnosprawnemu odpowiednio od dnia, od którego został on wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.

Maj - Czerwiec 2019, Katarzyna Piecyk, Łukasz Paroń

Praca nadliczbowa kierowników jednostek organizacyjnych

Odmienne traktowanie kierowników w odniesieniu do świadczenia przez nich pracy nadliczbowej i jej rekompensowania ma swoje granice, wyznaczone przede wszystkim szczególnością i wyjątkowością wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Pełnienie roli kierowniczej nie pozwala na nieograniczone zlecanie pracy ponad normy czasu pracy.

Marzec - Kwiecień 2019, Marek Rotkiewicz

Praca w porze nocnej

W przepisach prawa pracy zawarte są postanowienia regulujące zagadnienie świadczenia pracy w porze nocnej. Skierowane są przede wszystkich do pracodawców, którzy ze względu na charakter usług lub potrzeb organizują pracę w swoich zakładach w taki sposób, że w rozumieniu przepisów odbywa się ona w godzinach nocnych.

Marzec - Kwiecień 2019, Grzegorz Sobota

Planowanie urlopów czas zacząć

Koniec i początek roku wiążą się z pewnymi obowiązkami dla pracodawców. Jednym z nich jest planowanie urlopów dla pracowników. W celu uniknięcia problemów z planami urlopowymi pracowników należy pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, tworząc odpowiedni dokument – plan urlopów.

Styczeń - Luty 2019, Justyna Lenczewska

Dokumentacja pracownicza związana z rodzicielstwem

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży przysługuje pracownicy od początku ciąży, jednak do korzystania z uprawnień, jakie daje kp ciężarnej pracownicy, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o stanie ciąży.

Styczeń - Luty 2019, Ewa Łukasik