Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Kary porządkowe i pisma dyscyplinujące

W aktach osobowych pracownika umieszcza siędokumenty związane z ukaraniem pracownika karą porządkową. Możliwość wprowadzania do nich także różnego rodzaju notatek dotyczących zachowania pracownika, jego przewinień itp. jest dyskusyjna.

Wrzesień - Październik 2017, Marek Rotkiewicz

Nagradzanie pracowników w samorządzie

Nagrody przyznawane pracownikom stanowią bardzo ważny element systemu motywacyjnego każdej jednostki. Pozwalają szefom na docenianie najlepszych pracowników, zachęcając do dalszych starań i lepszej pracy.

Wrzesień - Październik 2017, Ewelina Gumienna

Porozumienie stron w praktyce

Propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest ofertą zgodnego rozwiązania umowy złożoną przez jedną ze stron drugiej stronie. Do skutecznego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może dojść wyłącznie za zgodą dwóch stron: pracownika i pracodawcy.

Wrzesień - Październik 2017, Justyna Lenczewska

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie pracownik otrzymuje od lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy, wtedy gdy nie jest do niej zdolny. Dostarczenie takiego zwolnienia pracodawcy w odpowiednim terminie jest niezwykle ważne.

Wrzesień - Październik 2017, Magdalena Raczkowska

Urlop bezpłatny

Pracownik na podstawie pisemnego wniosku może zwrócić się do pracodawcy o udzielenie mu bezpłatnego urlopu. Okres tego urlopu jest szczególnym okresem w zatrudnieniu pracownika, ponieważ nie wlicza się go do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze.

Lipiec - Sierpień 2017, Marta Brakoniecka

Podróże służbowe pracowników

Podróż służbowa daje pracownikowi nie tylko prawo do diet i zwrotu kosztów tej podróży, ale przede wszystkim do wynagrodzenia. Warto wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową i jak jest rozliczany czas pracy, który warunkuje prawo do takiego wynagrodzenia.

Lipiec - Sierpień 2017, Monika Wacikowska

Nowy pracownik w jednostce – obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie nowego pracownika jest bardzo ważnym momentem dla całej jednostki zarówno pod względem organizacyjnym, jak i formalnym. Każdy pracodawca musi być świadomy licznych obowiązków z tym związanych.

Lipiec - Sierpień 2017, Ewelina Gumienna

Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

Bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wypełnić wynikające z niego obowiązki. Omówimy je po kolei.

Lipiec - Sierpień 2017, Justyna Lenczewska

Mobbing w świetle orzecznictwa sądów pracy

Od czasu wprowadzenia do kp przepisów o ochronie praw pracowników ze względu na mobbing upłynęło ponad 13 lat. W tym czasie w orzecznictwie sądów pracy dosyć wyraźnie skrystalizowały się poglądy na temat rozumienia przepisów dotyczących zjawiska mobbingu.

Maj - Czerwiec 2017, Marcin Wilski

Konstruowanie umów o pracę

Do nawiązania jakiegokolwiek stosunku pracy jest wymagane zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy (art. 11 kp). Poniższy artykuł zawiera kilka uwag dotyczących uzgadniania warunków pracy i płacy oraz skutków, jakie powodują, tym samym odnosi się do wstępnego okresu zatrudniania.

Maj - Czerwiec 2017, Olgierd Kucharski
« poprzednia