Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

Prawodawca unijny w art. 9 ust. 1 rodo wprowadza zakaz przetwarzania wymienionych w treści tego przepisu danych, do których zalicza m.in. dane dotyczące zdrowia. Dane te oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (art. 4 ust. 15 rodo).

Marzec - Kwiecień 2019, Dominika Dörre-Kolasa

Jak prawidłowo zawrzeć umowę szkoleniową?

Zawarcie umowy szkoleniowej ma na celu nie tylko zapewnienie pracownikowi możliwości rozwoju oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych, ale także zabezpieczenie interesów pracodawcy. Dlatego tak ważne jest jej prawidłowe zawarcie. Wyjaśniamy, krok po kroku, jak to zrobić.

Marzec - Kwiecień 2019, Lena Choczaj

Uprawnienia rodziców niepełnosprawnych dzieci w zakresie organizacji pracy

Ruchomy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy – kto może skorzystać z uprawnień w zakresie organizacji pracy? Jakie są formy takiej organizacji? Jak złożyć poprawny wniosek? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Marzec - Kwiecień 2019, Ewa Łukasik

Część B akt osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia osoby fizycznej na podstawie umowy o pracę nabywa status pracodawcy. Jednym z jego obowiązków jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Zobowiązany jest również do przechowywania ­tej dokumentacji.

Marzec - Kwiecień 2019, Marek Choczaj

Praktyczne aspekty prowadzenia akt osobowych

Po wielu zmianach i uzgodnieniach w Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2018 r. pod pozycją 2369 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Akt ów dość znacząco zmieni zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawców i już pojawiają się wątpliwości, jak należy go stosować.

Marzec - Kwiecień 2019, Paweł Stachurski

Typowe przypadki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku – to katalog sytuacji, w których można zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Marzec - Kwiecień 2019, Olgierd Kucharski

Wypowiadanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę należy do czynności prawnych, które powodują liczne problemy w praktyce. Jest to związane z faktem, że z jednej strony przepisy są niezwykle rygorystyczne, a z drugiej strony wręczaniu wypowiedzeń często towarzyszą silne emocje, które dodatkowo utrudniają przeprowadzenie tej czynności.

Styczeń - Luty 2019, Olgierd Kucharski

Rodo i zmiana pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemców, pomimo istotnych odmienności dyktowanych przede wszystkim reglamentowanym dostępem do rynku pracy pracowników z zagranicy, nie różni się w istocie od zasad dotyczących zatrudniania osób podejmujących pracę zarobkową na terytorium RP.

Styczeń - Luty 2019, Paweł Stachurski

Zawieszenie w obowiązkach służbowych i jego konsekwencje

W zależności od sytuacji zawieszenie w obowiązkach służbowych może następować z mocy prawa, na skutek decyzji szefa jednostki lub być orzeczone jako środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym. Każda z tych przesłanek zawieszenia rodzi diametralnie różne skutki dla pracownika.

Styczeń - Luty 2019, Marek Rotkiewicz

Przeniesienie pracownika w służbie cywilnej

Charakterystyczną cechą stosunków pracy w służbie cywilnej jest wzmożone i daleko idące podporządkowanie pracownika. Urzędnicy i pracownicy służby cywilnej zajmujący wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają obowiązek podporządkowania się.

Styczeń - Luty 2019, Marek Choczaj
« poprzednia