Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Ochrona przedemerytalna wobec zmian przepisów

Wraz z wprowadzeniem 1 października 2017 r. zmian do ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obniżających wiek uprawniający do emerytury zmniejszeniu uległ również wiek, po osiągnięciu którego nie można pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę.

Maj – Czerwiec 2018, Ewelina Gumienna

Wymóg niekaralności w służbie publicznej

Ocena przesłanki niekaralności w służbie publicznej wymaga odniesienia do wielu pragmatyk zawodowych. Regulacja w tej sferze jest wyjątkowo fragmentaryczna i nieprecyzyjna, a w niektórych miejscach ustawodawca niekonsekwentnie normuje to zagadnienie.

Maj – Czerwiec 2018, Marcin Wilski

Rozwiązanie umowy o pracę wg nowego kp

W marcu 2018 r. światło dzienne ujrzał projekt nowego kp autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (dalej: projekt kp). Efekt 18 miesięcy pracy Komisji spotkał się raczej z chłodnym przyjęciem w mediach1. Czy wejście w życie projektowanych koncepcji będzie zatem oznaczać zmiany na gorsze? Niekoniecznie.

Maj – Czerwiec 2018, Iwo Klisz

Czasowe powierzanie pracownikowi innych obowiązków

Czy pracodawca w ogóle może powierzyć pracownikowi czasowo inną pracę (obowiązki)? Szczegółowo odpowiemy na to pytanie, posiłkując się przykładami oraz orzeczeniami.

Maj – Czerwiec 2018, Marek Stych

Profilaktyka antymobbingowa

Mobbing jest zjawiskiem często błędnie definiowanym, nieuświadamianym sobie do końca, ignorowanym, a przez to niebezpiecznym. Jego celem jest wyeliminowanie pracownika z zespołu, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie wszelkim jego przejawom i innym niepożądanym zachowaniom oraz prowadzenie wśród pracowników profilaktyki antymobbingowej.

Marzec – Kwiecień 2018, Magdalena Raczkowska

Postępowanie dyscyplinarne w służbie cywilnej

Kontynuujemy rozważania dotyczące postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, czyli szczególnego rodzaju reżimu odpowiedzialności przewidzianego w przepisach o odpowiedzialności zawodowej określonych grup pracowników. Tym razem wyjaśniamy, jakie są skutki przebiegu takiego postępowania.

Marzec – Kwiecień 2018, Marcin Wilski

Urlop na żądanie w orzecznictwie SN

Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym. Prawo do tego urlopu nie jest prawem absolutnym pracownika, a jego udzielenie nie jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy.

Marzec – Kwiecień 2018, Monika Wacikowska

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Sytuacja, w której w wyniku różnego rodzaju zdarzeń prawnych, a nawet faktycznych, zakład pracy bądź jego część przechodzi z posiadania jednego podmiotu w posiadanie kolejnego, który wskutek tego staje się pracodawcą dla przejętych pracowników, oznacza przejście zakładu lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kp.

Marzec – Kwiecień 2018, Ewa Łukasik

Zakres obowiązków pracownika

Zgodnie z przepisami kp umowa o pracę określa m.in. rodzaj pracy. Określenie rodzaju pracy powierzonej pracownikowi następuje dość często poprzez wskazanie konkretnego stanowiska, na którym będzie zatrudniony pracownik, np. specjalista ds. marketingu, kierownik działu sprzedaży.

Styczeń – Luty 2018, Ewa Łukasik

Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce

Odpowiedzialność za mienie powierzone charakteryzuje się pełną odpowiedzialnością pracownika za powstałą szkodę oraz domniemaniem winy pracownika. Może być indywidualna (powierzenie mienia jednemu pracownikowi) lub wspólna (powierzenie mienia co najmniej dwóm pracownikom na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej).

Styczeń – Luty 2018, Justyna Lenczewska
« poprzednia