Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Profilaktyka antymobbingowa

Mobbing jest zjawiskiem często błędnie definiowanym, nieuświadamianym sobie do końca, ignorowanym, a przez to niebezpiecznym. Jego celem jest wyeliminowanie pracownika z zespołu, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie wszelkim jego przejawom i innym niepożądanym zachowaniom oraz prowadzenie wśród pracowników profilaktyki antymobbingowej.

Marzec – Kwiecień 2018, Magdalena Raczkowska

Postępowanie dyscyplinarne w służbie cywilnej

Kontynuujemy rozważania dotyczące postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, czyli szczególnego rodzaju reżimu odpowiedzialności przewidzianego w przepisach o odpowiedzialności zawodowej określonych grup pracowników. Tym razem wyjaśniamy, jakie są skutki przebiegu takiego postępowania.

Marzec – Kwiecień 2018, Marcin Wilski

Urlop na żądanie w orzecznictwie SN

Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym. Prawo do tego urlopu nie jest prawem absolutnym pracownika, a jego udzielenie nie jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy.

Marzec – Kwiecień 2018, Monika Wacikowska

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Sytuacja, w której w wyniku różnego rodzaju zdarzeń prawnych, a nawet faktycznych, zakład pracy bądź jego część przechodzi z posiadania jednego podmiotu w posiadanie kolejnego, który wskutek tego staje się pracodawcą dla przejętych pracowników, oznacza przejście zakładu lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kp.

Marzec – Kwiecień 2018, Ewa Łukasik

Zakres obowiązków pracownika

Zgodnie z przepisami kp umowa o pracę określa m.in. rodzaj pracy. Określenie rodzaju pracy powierzonej pracownikowi następuje dość często poprzez wskazanie konkretnego stanowiska, na którym będzie zatrudniony pracownik, np. specjalista ds. marketingu, kierownik działu sprzedaży.

Styczeń – Luty 2018, Ewa Łukasik

Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce

Odpowiedzialność za mienie powierzone charakteryzuje się pełną odpowiedzialnością pracownika za powstałą szkodę oraz domniemaniem winy pracownika. Może być indywidualna (powierzenie mienia jednemu pracownikowi) lub wspólna (powierzenie mienia co najmniej dwóm pracownikom na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej).

Styczeń – Luty 2018, Justyna Lenczewska

Postępowanie dyscyplinarne w służbie cywilnej

Szczególnym rodzajem reżimu odpowiedzialności przewidzianym w przepisach o odpowiedzialności zawodowej określonych grup pracowników jest postępowanie dyscyplinarne. Nie należy go wiązać z odpowiedzialnością pracowniczą na zasadzie art. 52 kp, chociaż potocznie zwolnienie na podstawie tego przepisu nazywa się „dyscyplinarnym”, jednak niewiele ma z nim wspólnego.

Styczeń – Luty 2018, Marcin Wilski

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia pracownika

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do jego zrealizowania niezbędne są mu informacje o stanie zdrowia pracowników.

Styczeń – Luty 2018, Arleta Nerka

Wykonywanie obsługi prawnej

Radca prawny może świadczyć pomoc prawną w ramach stosunku pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz w kancelarii prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana.

Styczeń – Luty 2018, Magdalena Raczkowska

Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem

Przepisy prawa pracy formułują szereg przepisów o charakterze ochronnym. Wiąże się to z funkcją ochronną prawa pracy, która, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie chronić pracownika jako ekonomicznie słabszą stronę stosunku pracy.

Listopad - Grudzień 2017, Łukasz Paroń
« poprzednia