Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem

Przepisy prawa pracy formułują szereg przepisów o charakterze ochronnym. Wiąże się to z funkcją ochronną prawa pracy, która, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie chronić pracownika jako ekonomicznie słabszą stronę stosunku pracy.

Listopad - Grudzień 2017, Łukasz Paroń

Odwołanie ze stanowiska w okresach ochronnych

Stosunek pracy na podstawie powołania wykazuje wiele cech szczególnych (odmienności) w stosunku do przepisów kp traktujących na temat innych form zatrudnienia. Jedną z nich jest daleko posunięta labilność stosunku pracy wyrażająca się w kompetencji pracodawcy do odwołania pracownika „w każdym czasie” ze stanowiska (art. 70 § 1 kp).

Listopad - Grudzień 2017, Marcin Wilski

Stosunek pracy na podstawie mianowania

W przypadkach określonych w odrębnych przepisach (art. 76 kp) nawiązuje się stosunek pracy w ramach mianowania. Mianowanie jest szczególnym rodzajem zawarcia stosunku pracy, gdyż dochodzi do niego w formie pozaumownej, a kandydat na pracownika mianowanego musi spełniać dość wysokie wymagania.

Listopad - Grudzień 2017, Justyna Lenczewska

Naruszenie praw pracowniczych

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez pracodawcę albo zdrowotnych. Zagadnienie to reguluje art. 55 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: kp).

Listopad - Grudzień 2017, Magdalena Raczkowska

Kary porządkowe i pisma dyscyplinujące

W aktach osobowych pracownika umieszcza siędokumenty związane z ukaraniem pracownika karą porządkową. Możliwość wprowadzania do nich także różnego rodzaju notatek dotyczących zachowania pracownika, jego przewinień itp. jest dyskusyjna.

Wrzesień - Październik 2017, Marek Rotkiewicz

Nagradzanie pracowników w samorządzie

Nagrody przyznawane pracownikom stanowią bardzo ważny element systemu motywacyjnego każdej jednostki. Pozwalają szefom na docenianie najlepszych pracowników, zachęcając do dalszych starań i lepszej pracy.

Wrzesień - Październik 2017, Ewelina Gumienna

Porozumienie stron w praktyce

Propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest ofertą zgodnego rozwiązania umowy złożoną przez jedną ze stron drugiej stronie. Do skutecznego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może dojść wyłącznie za zgodą dwóch stron: pracownika i pracodawcy.

Wrzesień - Październik 2017, Justyna Lenczewska

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie pracownik otrzymuje od lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy, wtedy gdy nie jest do niej zdolny. Dostarczenie takiego zwolnienia pracodawcy w odpowiednim terminie jest niezwykle ważne.

Wrzesień - Październik 2017, Magdalena Raczkowska

Urlop bezpłatny

Pracownik na podstawie pisemnego wniosku może zwrócić się do pracodawcy o udzielenie mu bezpłatnego urlopu. Okres tego urlopu jest szczególnym okresem w zatrudnieniu pracownika, ponieważ nie wlicza się go do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze.

Lipiec - Sierpień 2017, Marta Brakoniecka

Podróże służbowe pracowników

Podróż służbowa daje pracownikowi nie tylko prawo do diet i zwrotu kosztów tej podróży, ale przede wszystkim do wynagrodzenia. Warto wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową i jak jest rozliczany czas pracy, który warunkuje prawo do takiego wynagrodzenia.

Lipiec - Sierpień 2017, Monika Wacikowska
« poprzednia