Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Pracownik pod działaniem narkotyków

Polskie prawodawstwo w dość szczegółowy sposób normuje problematykę związaną z alkoholem w sferze pracy. Istnieje natomiast znaczna luka w przepisach prawa, które dotyczą narkotyków w miejscu pracy.

Wrzesień - Październik 2019, Marcin Jachimowicz

Zmiany w wystawianiu i wydawaniu świadectwa pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wydłużony z 7 do 14 dni termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy, a także nowy wzór świadectwa pracy – to najważniejsze zmiany, o których powinni pamiętać pracodawcy, wystawiając świadectwo pracy po 7 września 2019 r.

Wrzesień - Październik 2019, Ewa Łukasik

Dostęp do informacji, czyli o stosowaniu art. 28 uzz

Związek zawodowy dla skutecznej realizacji swoich zadań statutowych musi mieć zapewniony dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia działalności związkowej. Jak wywiązać się z tego obowiązku, zachowując przy tym prawo do ochrony udostępnionych danych?

Wrzesień - Październik 2019, Iwona Hickiewicz

Ilu związkowców podlega ochronie?

Jednym z najdotkliwszych aktów dyskryminacji jest zwolnienie pracownika z pracy z powodu działalności związkowej. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę wymaga zaistnienia określonej przyczyny, to nie może nią być przynależność lub działalność związkowa.

Wrzesień - Październik 2019, Marek Choczaj

Ochrona danych osobowych w PKZP

Jednym z obszarów przetwarzania danych osobowych pracowników wywołującym pewne wątpliwości jest działalność pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Można spotkać się z problemami dotyczącymi oznaczenia administratora, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych członków kas, a także określenia wzajemnych relacji pomiędzy kasą a pracodawcą.

Wrzesień - Październik 2019, Tomasz Cygan

Strajk pracowników sfery budżetowej – warunki legalności strajku

Strajk określany jest jako ostateczny etap rozwiązania sporu zbiorowego. Aby był legalny, musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ale przepisy są nieprecyzyjne, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników sfery publicznej.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marek Choczaj

Wydawanie poleceń służbowych w trakcie strajku

Czy w czasie strajku, który jest nietypową sytuacją pracowniczą, pracownik ma takie same zobowiązania wobec przełożonego, jak w czasie normalnej pracy? Czy pracodawca może wydawać polecenia służbowe pracownikowi w czasie strajku? Omawiamy problematyczne kwestie.

Lipiec - Sierpień 2019 , Lena Choczaj

Stosowanie art. 27 ustawy o związkach zawodowych

Zakładowa organizacja związkowa wspólnie z pracodawcą decyduje, komu, na co i w jakiej wysokości należy przyznać środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nowe przepisy nie zawierają już zapisów rozdzielających beneficjentów środków z funduszu na pracowników oraz osoby uprawnione do otrzymania tych świadczeń.

Lipiec - Sierpień 2019 , Iwona Hickiewicz

Zmiany w szkoleniach okresowych pracowników

Czy wszyscy pracownicy powinni przechodzić okresowe szkolenia BHP? Czy powtarzalność szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ma sens? Odpowiemy na te pytania, analizując ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy.

Maj - Czerwiec 2019, Jacek Rajewicz

Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych pracowników

Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata do pracy podczas rekrutacji? Jak powinien przechowywać powierzone mu dane? Czy te same zasady dotyczące przetwarzania danych odnoszą się także do pracowników korzystających z zfśs oraz należących do związków zawodowych?

Maj - Czerwiec 2019, Iwo Klisz