Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Odprawa pośmiertna

Uprawnienie do odprawy pośmiertnej oraz zasady jej wypłaty od początku regulowały przepisy kp, w tym art. 93 kp. Mimo wielu zmian na przestrzeni lat zasady, na których opiera się uprawnienie do odprawy pośmiertnej, nie uległy zmianom.

Listopad - Grudzień 2017, Michał Culepa

Nagroda jubileuszowa – aspekty praktyczne

Nagrody jubileuszowe stanowią szczególny rodzaj gratyfikacji przyznawanej z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa dłuższy czas. Jest to zatem świadczenie fakultatywne, a przyznanie do niego prawa jest ustalone w przepisach wewnątrzzakładowych, branżowych lub zawodowych.

Listopad - Grudzień 2017, Wiktor Cajsel

Dodatki specjalne w samorządzie

Jednym z finansowych narzędzi motywowania urzędników do dodatkowej pracy może być przyznawany dodatek specjalny. Istnieje też grupa stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego, którym ten dodatek należy się obowiązkowo.

Listopad - Grudzień 2017, Ewelina Gumienna

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny jest elementem wynagrodzenia nauczycielskiego, dzięki któremu pedagodzy są zachęcani do efektywniejszej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wyjaśniamy, jakie są zasady jego przyznawania.

Wrzesień - Październik 2017, Michał Culepa

Potrącenia z minimalnej stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gwarantujące osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług stawkę minimalnego wynagrodzenia godzinowego w kwocie 13 zł brutto.

Wrzesień - Październik 2017, Olgierd Kucharski

Świadczenia pieniężne dla zwalnianego pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. I to w sposób terminowy i prawidłowy.

Wrzesień - Październik 2017, Łukasz Paroń

Koszty postępowania przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem powszechnym w sprawach cywilnych jest z zasady odpłatne. Dotyczy to także spraw pracowniczych prowadzonych przed sądem pracy.

Lipiec - Sierpień 2017, Iwo Klisz

Rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników samorządowych

Zagadnienie pracy w godzinach nadliczbowych często powoduje problemy. Podobnie jest w odniesieniu do pracowników samorządowych, których sytuacja jest regulowana nieco inaczej niż pracowników podlegających wyłącznie przepisom kp.

Lipiec - Sierpień 2017, Olgierd Kucharski

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach cz. II

Przedstawiamy drugą część odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi od początku 2017 r. przepisami o minimalnym wynagrodzeniu.

Lipiec - Sierpień 2017, Marek Rotkiewicz

Praca w nocy

Przepisy prawa pracy nie wprowadzają zakazu pracy w porze nocnej ani nie uzależniają jej od spełnienia przez pracodawcę dodatkowych warunków. Wyjaśniamy, jak obliczyć dodatek za pracę nocną oraz komu i w jakich okolicznościach przysługuje.

Maj - Czerwiec 2017, Joanna Stępniak
« poprzednia