Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Ochrona przed potrąceniami w 2018 r.

W terminie wypłaty pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie określone w umowie o pracę lub w obowiązujących u danego pracodawcy przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie wynagradzania). Pracodawca nie może zmniejszyć wysokości tego wynagrodzenia, dokonując z niego jakichkolwiek potrąceń, bez upoważnienia ustawowego ­ albo pisemnej zgody pracownika.

Marzec – Kwiecień 2018, Joanna Suchanowska

Wynagrodzenie za pracę za część miesiąca

W każdym miesiącu przysługuje wynagrodzenie za pracę, ale zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pracy wyłącznie za czas rzeczywiście przepracowany. Pracownik, który świadczy pracę tylko przez część miesiąca, musi liczyć się z tym, że jego zarobek za ten miesiąc będzie odpowiednio pomniejszony. Przepisy przewidują wyjątki, kiedy wynagrodzenie będzie przysługiwało także za okres nieświadczenia pracy.

Marzec – Kwiecień 2018, Grzegorz Sobota

Kto ma prawo do wynagrodzenia?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy w stosunku do pracownika jest obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych. Został on wyrażony już na etapie definicji legalnej stosunku pracy zawartej w art. 22 § 1 kp.

Marzec – Kwiecień 2018, Łukasz Paroń

Premie i nagrody w wynagrodzeniu urlopowym

Pracodawcy samorządowi, chcąc motywować pracowników do efektywniejszej pracy, przyznają im, poza wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkowe profity pieniężne, m.in. premie lub nagrody. Informacja o tym może zostać zawarta w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania. Często jednak te dwa pojęcia są mylone.

Marzec – Kwiecień 2018, Ewelina Gumienna

Odprawa pośmiertna

Omawiamy uwagi dotyczące tego, jak powinny zachować się służby kadrowo-płacowe pracodawcy, aby nie powodować dodatkowych problemów w delikatnej sytuacji, jaką jest śmierć pracownika.

Styczeń – Luty 2018, Olgierd Kucharski

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

„Trzynastka” – to potoczne określenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje przede wszystkim pracownikom sfery budżetowej oraz tym pracownikom, dla których wewnętrzne regulacje zakładowe przewidują uprawnienie do tego świadczenia.

Styczeń – Luty 2018, Katarzyna Piecyk

Nagrody i premie

Miesięczne wynagrodzenie za pracę może kształtować wiele składników. Pracownik może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagrody lub premii. Ogólne przepisy prawa pracy zawierają regulacje w sprawie przyznania nagrody, natomiast nie została w nich uregulowana kwestia przyznawania i wypłacania premii.

Styczeń – Luty 2018, Grzegorz Sobota

Odprawa pośmiertna

Uprawnienie do odprawy pośmiertnej oraz zasady jej wypłaty od początku regulowały przepisy kp, w tym art. 93 kp. Mimo wielu zmian na przestrzeni lat zasady, na których opiera się uprawnienie do odprawy pośmiertnej, nie uległy zmianom.

Listopad - Grudzień 2017, Michał Culepa

Nagroda jubileuszowa – aspekty praktyczne

Nagrody jubileuszowe stanowią szczególny rodzaj gratyfikacji przyznawanej z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa dłuższy czas. Jest to zatem świadczenie fakultatywne, a przyznanie do niego prawa jest ustalone w przepisach wewnątrzzakładowych, branżowych lub zawodowych.

Listopad - Grudzień 2017, Wiktor Cajsel

Dodatki specjalne w samorządzie

Jednym z finansowych narzędzi motywowania urzędników do dodatkowej pracy może być przyznawany dodatek specjalny. Istnieje też grupa stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego, którym ten dodatek należy się obowiązkowo.

Listopad - Grudzień 2017, Ewelina Gumienna
« poprzednia