Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Odprawa emerytalno-rentowa

Każdemu pracownikowi, którego stosunek pracy ulega zakończeniu na skutek skorzystania przez niego z przysługującego mu uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy lub uprawnienia do emerytury, przysługuje odprawa emerytalno-rentowa. Warto zapoznać się z orzecznictwem SN, które pomoże w rozwiązaniu wątpliwości, jakie rodzi wypłacanie odprawy.

Marzec - Kwiecień 2019, Monika Wacikowska

Systemy wynagradzania i premiowania pracowników

Stosunek pracy ma charakter odpłatny. Jest to jeden z przedmiotowo istotnych warunków zatrudnienia pracownika. Bez wynagrodzenia stosunek pracy nie istnieje, nie można zawrzeć skutecznie umowy o pracę bez ustalenia warunków wynagradzania. Mimo to Kodeks pracy w zakresie sposobów określenia wynagrodzenia nie zawiera zbyt szczegółowych przepisów.

Marzec - Kwiecień 2019, Michał Culepa

Dodatek stażowy – prawo, roszczenie, wyrównanie

Staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych ma wpływ na wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Jakie są zasady nabywania prawa do dodatku za wieloletnią pracę, czy te zasady obowiązują wszystkich pracowników sektora publicznego? Wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Marzec - Kwiecień 2019, Łukasz Paroń

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

Podstawowym uprawnieniem pracownika wynikającym z wiążącej go umowy o pracę jest prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę lub za czas jej niewykonywania, jeśli przepisy tak stanowią. Warto zatem przypomnieć sobie, jakie reguły odnoszą się do jego wypłaty, tym bardziej że od 1 stycznia 2019 r. uchwalono zmiany w tym zakresie.

Styczeń - Luty 2019, Monika Wacikowska

Staż różnicuje tylko raz

Ustalanie wynagrodzeń powinno spełniać funkcje motywacyjne, być tak realizowane, aby w sposób pozytywny zachęcać pracowników do świadczenia pracy w oczekiwanym rozmiarze ilościowym i jakościowym. Jak to zrobić, kiedy to możliwości budżetowe bezpośrednio oddziałują na wielkość funduszu płacowego?

Styczeń - Luty 2019, Łukasz Paroń

Dopuszczalność stosowania wypowiedzenia zmieniającego

Prawo pracodawcy samorządowego do zmiany własnej struktury organizacyjnej jest uprawnieniem autonomicznym i niepodlegającym kontroli sądu powszechnego. Struktura ta może zostać zmieniona w każdym czasie dla realizacji zakładanych celów. W praktyce bardzo często jej zmiana wymaga zastosowania rozwiązań prawnych unicestwiających lub moderujących stosunki pracy osób realizujących zadania pracodawcy.

Styczeń - Luty 2019, Przemysław Wojnicz

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego zależy od tego, czy pracownik ma jedynie stałe, czy również zmienne składniki wynagrodzenia. W przypadku zmiennych składników w poszczególnych okresach niezbędne jest ustalenie ich przewidywanej wysokości w czasie wykorzystywania urlopu.

Listopad – Grudzień 2018, Katarzyna Piecyk

Świadczenia należne osobom w trakcie ciąży i urlopów rodzicielskich

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – czym się różnią? Jaki jest ich wymiar? Jaka jest ich wysokość? Wyjaśniamy na przykładach.

Listopad – Grudzień 2018, Ewa Łukasik

Dodatki specjalne w samorządzie

Ustawodawca w art. 78 § 2 kp wymienia dwa rodzaje składników wynagrodzenia i zalicza do nich: – składniki obligatoryjne, tzn. stawki wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku; – składniki fakultatywne, tzn. dodatkowe składniki, które zostały przyznane pracownikowi na mocy przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Do nich zaliczamy między innymi dodatek specjalny.

Wrzesień – Październik 2018, Marek Stych

Dodatek stażowy służby cywilnej oraz pracowników samorządowych

Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej jest stałym składnikiem wynagrodzenia za pracę członka korpusu służby cywilnej, a więc zarówno urzędnika, pracownika służby cywilnej, jak i osoby zatrudnionej na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Podstawową funkcją tego dodatku jest zachęcanie członków korpusu służby cywilnej do związania swojej kariery zawodowej ze służbą cywilną.

Wrzesień – Październik 2018, Ewa Łukasik
« poprzednia