Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Wynagrodzenia i świadczenia

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy – cz. 2

Ubezpieczony pracownik w razie wypadku przy pracy ma prawo do licznych świadczeń, m.in. do zasiłków, dodatków, renty, odszkodowania. Przy ich wypłacie stosuje się odpowiednio przepisy zarówno ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak i z tytułu wypadków przy pracy.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marcin Jachimowicz

Wypłaty po zmianach

W tekście omówimy ogólne zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę po nowelizacji w kontekście uwag praktycznych, np. kiedy wypłata ma wpłynąć na konto pracownika, a kiedy może być wypłacona komuś innemu niż pracownik.

Lipiec - Sierpień 2019 , Justyna Lenczewska

Stażowe nie uzupełni minimalnego wynagrodzenia

Kształtowanie zasad wynagrodzenia jest przedmiotem szczególnego zainteresowania pracowników, ponieważ ma wpływ na ich roszczenia płacowe. Dodatkowo, ze zrozumiałych względów, zainteresowani są również pracodawcy, dla których różnego rodzaju zmiany w tym zakresie mogą powodować wzrost kosztów zatrudnienia.

Lipiec - Sierpień 2019 , Łukasz Paroń

Wynagrodzenia za szkolenia do podstawy trzynastek

Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru trzynastej pensji? Jak i na jakiej podstawie należy obliczyć wysokość wynagrodzenia wypłacanego za czas szkoleń pracowniczych do podstawy trzynastej pensji? Wyjaśniamy w poniższym tekście.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marcin Wilski

Kryteria przyznawania dodatków do wynagrodzenia

Komu, za co i w jakiej wysokości należy się dodatek do wynagrodzenia? Jak pracodawcy rozumieją podstawę prawną wydatkowania przez siebie środków publicznych na tego typu świadczenia? Odpowiadamy w poniższym tekście.

Maj - Czerwiec 2019, Marcin Wilski

Zasady potrąceń egzekucyjnych z umów cywilnoprawnych

Wykonywanie odpłatnego zatrudnienia na rzecz innego podmiotu może odbywać się na rozmaitych podstawach prawnych. Zasadniczo zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych odbywa się na podstawie stosunku pracy. Nie jest jednak wykluczone zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Maj - Czerwiec 2019, Przemysław Wojnicz

PPK – uwagi praktyczne

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 25 listopada 2018 r., pod pozycją 2215. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie prawne, albowiem stanowi formę zabezpieczenia emerytalnego obywateli po zakończeniu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Maj - Czerwiec 2019, Łukasz Paroń

Odprawa emerytalno-rentowa

Każdemu pracownikowi, którego stosunek pracy ulega zakończeniu na skutek skorzystania przez niego z przysługującego mu uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy lub uprawnienia do emerytury, przysługuje odprawa emerytalno-rentowa. Warto zapoznać się z orzecznictwem SN, które pomoże w rozwiązaniu wątpliwości, jakie rodzi wypłacanie odprawy.

Marzec - Kwiecień 2019, Monika Wacikowska

Systemy wynagradzania i premiowania pracowników

Stosunek pracy ma charakter odpłatny. Jest to jeden z przedmiotowo istotnych warunków zatrudnienia pracownika. Bez wynagrodzenia stosunek pracy nie istnieje, nie można zawrzeć skutecznie umowy o pracę bez ustalenia warunków wynagradzania. Mimo to Kodeks pracy w zakresie sposobów określenia wynagrodzenia nie zawiera zbyt szczegółowych przepisów.

Marzec - Kwiecień 2019, Michał Culepa

Dodatek stażowy – prawo, roszczenie, wyrównanie

Staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych ma wpływ na wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Jakie są zasady nabywania prawa do dodatku za wieloletnią pracę, czy te zasady obowiązują wszystkich pracowników sektora publicznego? Wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Marzec - Kwiecień 2019, Łukasz Paroń