Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Grudzień 2013 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Podróż służbowa samochodem prywatnym
 
Aleksander Gniłka

Podróż służbowa samochodem prywatnym

Jeśli pracownik wyjeżdża w podróż służbową (krajową lub zagraniczną), zwrot kosztów z tym związanych z tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy odbywa się na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, które weszło w życie 1 marca 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podróży służbowej zastąpiło obowiązujące do tego momentu:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Poli­tyki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Czym jest podróż służbowa?

Z uwagi na ogólną definicję podróży służbowej, sformułowaną w art. 775 kp, pracownik odbywa podróż służbową wtedy, gdy otrzymał od pracodawcy polecenie wykonania zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem wykonywania pracy (odrębna definicja podróży służbowej dotyczy kierowców). Nie można zatem uznać za podróż służbową wyjazdów do i w obrębie miejscowości, w której:

  • pracownik ma stałe miejsce pracy,
  • pracodawca ma siedzibę, a pracownik ma w umowie o pracę wyznaczoną siedzibę firmy jako miejsce pracy.

Podstawę formalną podróży służbowej stanowi polecenie wyjazdu, które powinno określać konkretne zadanie służbowe oraz termin i miejsce jego realizacji. Z kolei art. 29 § 1 kp wymaga, aby miejsce wykonywania pracy przez pracownika było zapisane w treści umowy o pracę.

Ważne: Przez pojęcie miejsca wykonywania pracy, w świetle orzeczenia SN z 1 kwietnia 1985 r. (I PR 19/85), rozumie się albo stały punkt w znaczeniu geograficznym, albo pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić pełnienie świadczenia pracy.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.