Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Kwiecień 2014 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Odprawa pośmiertna i inne świadczenia na rzecz rodziny po śmierci pracownika
 
Aleksander Gniłka

Odprawa pośmiertna i inne świadczenia na rzecz rodziny po śmierci pracownika

Zgodnie z art. 93 § 1 kp w razie śmierci pracownika pracodawca jest zobowiązany do wypłaty rodzinie zmarłego odprawy pośmiertnej. Świadczenie to przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu w okresie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio równowartość:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia dla rodzin pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zatrudnienie wynosiło co najmniej 10 lat,
  • 6-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 15 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy, zalicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23¹ kp, np. w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, oraz w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Jeżeli pracownik był jednocześnie zatrudniony u kilku pracodawców, odprawa przysługuje z tytułu każdego ze stosunków pracy.

Wysokość odprawy

Przy obliczaniu odprawy pośmiertnej należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że składniki stałe należy wliczać z miesiąca nabycia prawa do odprawy, a zmienne z 3 miesięcy poprzedzających ten miesiąc. Osobami uprawnionymi do odprawy pośmiertnej są członkowie rodziny zmarłego:

  • małżonek,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • rodzice.

Odprawę pośmiertną dzieli się w równych częściach między wszystkich uprawnionych członków rodziny.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.