Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2017 » Stosunek pracy » Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Justyna Lenczewska

Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

Bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wypełnić wynikające z niego obowiązki. Omówimy je po kolei.

Do rozwiązania umowy o pracę dochodzi poprzez:

 • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 • upływ czasu, na jaki umowa została zawarta;
 • porozumienie stron co do zakończenia czasu jej trwania.

Do obowiązków pracodawcy związanych z rozwiązaniem umowy o pracę zaliczamy m.in.:

 • wydanie świadectwa pracy;
 • wypłacenie należnych świadczeń pieniężnych (odpraw, odszkodowań);
 • udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego bądź zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
 • udzielenie dni na poszukiwanie pracy;
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
 • inne kwestie, np.: zajęcie komornicze pracownika, wyrejestrowanie pracownika z ZUS, wydanie na wniosek pracownika dodatkowych dokumentów, rozliczenie się z powierzonego pracownikowi mienia (telefon, komputer, samochód).

Wydanie świadectwa pracy

W związku z ustaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 kp). Obecnie przepis wskazuje, aby wydanie nastąpiło niezwłocznie. Należy przez to rozumieć, że pracodawca powinien w pierwszej kolejności wydać świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, niemniej jednak gdyby z przyczyn obiektywnych nie było to możliwe, wówczas musi je wysłać pracownikowi w terminie 7 dni za pośrednictwem operatora pocztowego (§ 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy).

Poza terminowym wydaniem świadectwa pracy pracodawca musi także prawidłowo je wypełnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zamieścić w nim wszystkie niezbędne informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika.

Pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z ustaniem stosunku pracy w przypadku nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniej. W takiej sytuacji pracodawca wydaje świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika. Jeśli pracownik nie składa takiego wniosku, pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy. Pracownik może złożyć wniosek w każdym czasie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek może obejmować dotychczasowe zakończone okresy zatrudnienia u tego pracodawcy (art. 97 § 11 kp).

W przypadku gdy pracownik złoży pracodawcy wniosek o wydanie świadectwa pracy, pracodawca ma obowiązek wydać mu świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 97 § 12 kp).

Wypłacenie pracownikowi należnych świadczeń pieniężnych

Ustanie zatrudnienia wiąże się czasem dla pracodawcy z obowiązkiem wypłaty należnych pracownikowi świadczeń pieniężnych, tj.:

 • odprawy emerytalnej bądź rentowej,
 • odprawy z tytułu zwolnień grupowych bądź indywidualnych w ramach zwolnień grupowych,
 • odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia.

[...]

Justyna Lenczewska
radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy i postępowaniu administracyjnym

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.