Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2017 » BHP » Organizacja komputerowego stanowiska pracy

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Magdalena Raczkowska

Organizacja komputerowego stanowiska pracy

Pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniej organizacji stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Jej zasady określa rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: rozporządzenie).

Przepisy rozporządzenia stosuje się do wszystkich osób zatrudnionych przez pracodawcę, w tym praktykantów i stażystów, użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej przez 4 godziny. Przepisów nie stosuje się do:

 • kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów;
 • systemów komputerowych na pokładach środków transportu;
 • systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego;
 • systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy – laptopów;
 • kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów;
 • maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany tak organizować komputerowe stanowiska pracy, aby spełniały one minimalne wymagania BHP oraz ergonomii. Jest także zobowiązany do przeprowadzania oceny warunków pracy w aspekcie:

 • organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań BHP;
 • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym;
 • obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników;
 • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem;
 • obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Ocena powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy.

Ponadto pracodawca powinien informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny stanowiska pracy oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracodawca musi przeszkolić pracowników w zakresie BHP, ten obowiązek wynika z kp i dotyczy wszystkich nowo zatrudnianych pracowników.

Prawa pracowników

Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy ma prawo:

 • organizować sobie pracę, a jeśli organizacja pracy zależy od pracodawcy – ma prawo wymagać, aby praca związana z obsługą monitora ekranowego łączyła się naprzemiennie z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała;
 • przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
 • do profilaktycznej opieki zdrowotnej, którą ma zapewnić pracodawca we własnym zakresie i na własny koszt;
 • okularów korygujących wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze komputera.

Ciężarna przed komputerem

Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, ale tylko ciężarnych oraz karmiących piersią, wprowadzony w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Zgodnie z jego zapisami praca kobiet w ciąży na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy jest dopuszczalna w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę. Przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie będzie mógł jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.

[...]

Magdalena Raczkowska
doktorantka w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, specjalizuje się w prawie pracy i polityce społecznej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.