Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2017 » Czas pracy » Zadaniowy czas pracy

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Grzegorz Sobota

Zadaniowy czas pracy

Jednym z systemów czasu pracy przewidzianych w przepisach prawa pracy jest zadaniowy czas pracy. Może być stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania.

Rys. B. Brosz

Przy stosowaniu zadaniowego czasu pracy efekty pracy są mierzone liczbą i jakością zrealizowanych zadań do wykonania, co mimo wszystko nie zwalnia ze stosowania tych samych zasad w zakresie czasu pracy, które obowiązują w innych systemach. Uproszczona jest natomiast rejestracja godzin pracy.

Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy

Zapis dotyczący stosowania zadaniowego czasu pracy należy usankcjonować. Zgodnie z art. 150 kp systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca, który stosuje zadaniowy czas pracy, ma zatem obowiązek dokonać odpowiednich regulacji w tym zakresie w przepisach zakładowych.

Zapis dotyczący samego rozkładu czasu pracy może być bardzo ogólny i nie musi być ograniczany konkretnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy, a nawet przedziałem czasowym, albowiem to pracownik będzie ustalał samodzielnie godziny pracy.

Ustawodawca w art. 140 kp, pisząc o możliwości stosowania zadaniowego systemu czasu pracy, nie podaje informacji o długości okresu rozliczeniowego. Odwołuje się natomiast do art. 129 § 1 kp, który stanowi, że czas pracy w tym systemie nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w zazwyczaj 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, a zatem tak samo może być ustalany okres rozliczeniowy przy zastosowaniu zadaniowego systemu czasu pracy.

W przywołanym przepisie ustawodawca podkreśla, że pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Nie oznacza to, że porozumienie jest traktowane w kategorii wyrażenia zgody przez pracownika. Dotyczy ono ustalenia, jakie zadania są realnie do wykonania w ramach czasu pracy, jakim dysponuje pracodawca. O tym, że w stosunku do pracownika jest stosowany ten rodzaj systemu czasu pracy, stanowią regulacje wewnątrzzakładowe. Uzgodnienie nie musi mieć formy pisemnej. Spełnia raczej rolę konsultacji mających na celu właściwe zaplanowanie ilości powierzonej pracy. W wyroku SA w Krakowie z 13 października 2016 r. (III APa 7/16) zauważono, że o ile art. 140 kp nie wymaga zgody pracownika na objęcie go zadaniowym czasem pracy, to oczywiste jest, że pracownik powinien mieć świadomość, że taki system go obowiązuje i w takim systemie świadczy pracę.

System zadaniowego czasu pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych:

  • rodzajem pracy,
  • organizacją pracy,
  • miejscem wykonywania pracy.

Wystarczy, żeby został spełniony jeden z tych warunków, aby wprowadzić takie rozwiązanie.

Żadne przepisy nie zawierają wykazu stanowisk, na których jest dopuszczalne stosowanie tego systemu, teoretycznie zatem można się nim posługiwać w stosunku do każdego pracownika, jeśli zostaną zrealizowane przesłanki określone w przywołanym przepisie. Zadaniowym systemem czasu pracy można objąć dowolne komórki organizacyjne lub grupy pracowników. Może on być wprowadzony zarówno w stosunku do wszystkich zatrudnionych, jak i do jednego pracownika. Na tym samym stanowisku pracy, w tym samym zakładzie pracy, w jednym przypadku wystąpią przesłanki do wprowadzenia takiego systemu, a w innym nie będzie podstaw do jego wprowadzenia.

Elementem decydującym może być nie tyle stanowisko pracy, co zakres czynności poszczególnych pracowników i rodzaj zadań, specyfika pracy oraz związane z tym miejsce jej świadczenia.

[...]

Grzegorz Sobota
praktyk specjalizujący się w sprawach kadrowo-płacowych, prowadzi szkolenia z prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.