Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Lipiec – Sierpień 2018

Urlop po długotrwałej chorobie

W powszechnie obowiązujących przepisach nie odnajdziemy odpowiedzi na pytanie, czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po chorobie. Dotyczy to kwestii urlopu wypoczynkowego po okresie niedyspozycji zdrowotnej trwającej ponad 30 dni. Podczas rozstrzygania tego zagadnienia należy posiłkować się orzecznictwem sądowym. 

więcej »

Urlopy wypoczynkowe w nowym projekcie Kodeksu pracy

Nowelizacje przepisów prawa pracy dokonane na przestrzeni ostatnich lat dotyczyły również kwestii związanych z urlopami wypoczynkowymi. W polskim prawodawstwie pojawiła się też instytucja urlopu na żądanie, jako nowe uprawnienie pracownicze.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec – Sierpień 2018

Obowiązki pracodawcy w kontekście rodo

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rodo. W tym samym dniu weszła w życie zupełnie nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Oba akty prawne wprowadziły nowe zasady postępowania z danymi osobowymi.

więcej »

Nowe rozwiązania w zakresie wynagradzania

Wynagrodzenie za pracę wykonaną jest jedną z cech wyróżniających treść i charakter stosunku pracy. W związku z przyznaniem pracownikowi prawa do wynagrodzenia w prawie pracy wprowadzono również szereg rozwiązań prawnych kształtujących i formujących tę instytucję prawną.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Lipiec – Sierpień 2018

Rekompensowanie pracy nadliczbowej kierownikom jednostek organizacyjnych

Przyjęta w polskim systemie prawnym forma rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych kierowników różni się w zależności od tego, czy uprawnienie do niej wynika z przepisów powszechnego prawa pracy, czy też z tzw. pragmatyk służbowych. Te ostatnie jako ustawy szczególne w sposób odmienny od kp regulują stosunki pracy określonych grup zawodowych, zwłaszcza w służbie publicznej.

więcej »