Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec – Sierpień 2018 » Czas pracy » Niemożliwe zatrudnienie urzędnika samorządowego
 
Ewelina Gumienna

Niemożliwe zatrudnienie urzędnika samorządowego

Niejednokrotnie w prawie pracy zachodzą sytuacje, które są dla pracodawców bardzo złożone, a wobec braku regulacji powstaje problem postępowania w takim przypadku. Jedną z nich, dotyczącą pracodawców samorządowych, jest problem braku kandydata lub jego niewyłonienie na stanowisko urzędnicze.

Podczas oceny tego problemu należy przeanalizować samo zagadnienie oraz zapisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 902 ze zm.; dalej: uops), w szczególności art. 11 i 12 uops. W takim przypadku bowiem, gdy w ramach naboru nie zgłosił się żaden kandydat czy też nie udało się wyłonić kandydata na pracownika z powodu np. braku posiadanych kwalifikacji, nadal mamy do czynienia z wolnym stanowiskiem urzędniczym.

W związku z tym nadal istnieje obowiązek przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru.

Wolne stanowisko urzędnicze

Warto jednak zwrócić uwagę, że można spotkać się z odmiennymi ocenami. W artykule pt. „Umowa o pracę z pracownikiem samorządowym” ze strony internetowej http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/umowa-o-prace-z-pracownikiem-samorzadowym [dostęp: 19.06.2018] zawarto stanowisko, że: „Pracodawca jest również zwolniony z obowiązku przeprowadzenia kolejnego konkursu w przypadku, gdy nie zgłosił się do niego żaden kandydat albo w wyniku przeprowadzonego konkursu nie udało się wyłonić kandydata na pracownika. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy np. osoba przystępująca do konkursu nie posiada wymaganych kwalifikacji”. W rzeczywistości jednak koncepcja ta nie ma podstaw w przepisach prawnych, w tym w przepisach uops.

Ustawodawca w przepisach uops nie wskazuje jednak, co zrobić w sytuacji, w której pomimo kilku przeprowadzonych procedur naboru nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania na dane stanowisko.

Zasadą wynikającą z przepisów uops jest to, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny (art. 11 uops). Definicja wolnego stanowiska urzędniczego zawarta jest w art. 12 uops i wynika z niej, że: „Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które:

  • zgodnie z przepisami uops albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub

  • nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo

  • na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik”.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego także nie wymaga przeprowadzenia naboru. Wyjątkiem od tej zasady jest zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego – wówczas nie ma obowiązku przeprowadzenia naboru (art. 12 ust. 2 uops). Ponadto, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej, kolejnej osoby spośród 5 najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru (art. 15 ust. 3 uops).

Obniżenie wymagań kwalifikacyjnych

W praktyce, jeżeli mamy problem z wyłonieniem w drodze naboru kandydata do pracy na stanowisko urzędnicze, możliwe jest także zastosowanie § 4 rozporządzenia z dnia 15 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2018 r., poz. 936), który umożliwia obniżenie wymagań kwalifikacyjnych, jednak tylko i wyłącznie w zakresie stażu pracy. Nie można jednak zastosować tego w przypadku zatrudnienia sekretarza, obsadzenia kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

[...]

Ewelina Gumienna
specjalista prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.