Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec – Sierpień 2018 » Czas pracy » Urlopy wypoczynkowe w nowym projekcie Kodeksu pracy
 
Grzegorz Sobota

Urlopy wypoczynkowe w nowym projekcie Kodeksu pracy

Nowelizacje przepisów prawa pracy dokonane na przestrzeni ostatnich lat dotyczyły również kwestii związanych z urlopami wypoczynkowymi. W polskim prawodawstwie pojawiła się też instytucja urlopu na żądanie, jako nowe uprawnienie pracownicze.

Przygotowany projekt nowego kp zawiera istotne zmiany ogólnego prawa pracy, także w zakresie urlopów wypoczynkowych dla pracowników. Niektóre z proponowanych rozwiązań wydają się uzasadnione, inne niekoniecznie, a niektóre ze zmian można zdecydowanie ocenić jako niekorzystne dla pracowników. Warto zapoznać się z najważniejszymi z proponowanych zmian, jakie mogą być wdrożone w przyszłości przez ustawodawcę, zawarte w jednym z projektów kp, który został zamieszczony na stronie internetowej Sejmu RP.

Urlop wypoczynkowy udzielany wyłącznie na wypoczynek

W projekcie nowego kp zmodyfikowano dotychczas obowiązujący zapis, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 kp). Według nowych wytycznych pracownikowi przysługuje w każdym roku kalendarzowym prawo do corocznego, płatnego urlopu, zwanego dalej „urlopem wypoczynkowym”.

Istotna zmiana polega na dodaniu zapisu, że urlop wypoczynkowy służy wypoczynkowi, co nie wyklucza realizacji przez pracownika w tym czasie innych praw i wolności.

Sposób korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego nie może naruszać jego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy. W odrębnym artykule postanowiono jednak, że urlop wypoczynkowy oraz dni wolne od pracy niebędące urlopem wypoczynkowym, objęte decyzją o udzieleniu urlopu wypoczynkowego, stanowią okres wypoczynku.

Można zakładać, że te nowości mają na celu zakazanie pracownikom, w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego w macierzystym zakładzie pracy, świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu. Niewątpliwie celem urlopu wypoczynkowego jest odpoczynek od pracy, niemniej jednak wprowadzenie zakazu pracy w czasie jego trwania można postrzegać jako znaczne ograniczenie swobodnego korzystania z należnych dni wolnych. Tym bardziej w świetle przywołanego zapisu o możliwości korzystania przez pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego z innych praw i wolności. Prawo do wykonywania pracy mieści się w tym obszarze. Zespół tworzący projekt być może jednak uważa, że można pracować, ale nie w celach zarobkowych.

Czy jednak praca na działce we własnym gospodarstwie, czy przy remoncie rodzinnego mieszkania jest mniej wyczerpująca fizycznie niż etatowa praca np. w biurze? Niełatwo to ocenić. W przepisach też nie przewidziano sankcji, jakie ewentualnie mogłyby być zastosowane wobec pracownika, jeśli nie będzie wypoczywał w czasie urlopu, tylko pracował. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, co autorzy chcieliby osiągnąć, wprowadzając tego rodzaju postanowienia. Nasuwa się też przypuszczenie, że można będzie zarzucić pracownikowi, że nie wykorzystuje urlopu zgodnie z celem określonym w przepisach prawa pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

W projekcie kp przewidziano jednakowy wymiar urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, tj. 26 dni w każdym roku kalendarzowym, bez względu na posiadany staż pracy. Aktualnie wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od lat pracy i wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

  • 26 dni – jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat (art. 154 kp).

W projekcie znalazł się też artykuł regulujący kwestię wymiaru urlopu wypoczynkowego za 1 dzień pozostawania w zatrudnieniu. Zgodnie z nim wymiar urlopu wypoczynkowego za 1 dzień pozostawania w zatrudnieniu wynosi 34 godziny, jeśli pracownika obowiązuje 8-godzinna dobowa norma czasu pracy. A jeśli norma czasu pracy jest niższa, to wymiar urlopu wylicza się z normy niższej, zaokrąglając go do pełnej minuty.

[...]

Grzegorz Sobota
praktyk specjalizujący się w sprawach kadrowo-płacowych, prowadzi szkolenia z prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.