Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad 2013 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Zwrot nienależnego świadczenia
 
Aleksander Gniłka

Zwrot nienależnego świadczenia

Zakład pracy jako płatnik w lutym 2013 r. wypłacił pracownikowi „trzynastkę”. Podczas weryfikacji dokumentacji kadrowo-płacowej stwierdzono, że to wynagrodzenie pracownik pobrał nienależnie i jest zobowiązany do jego zwrotu. Jak rozliczyć taką sytuację na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c updof oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wśród źródeł przychodów wymienia się m.in.:

  • stosunek służbowy,
  • stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy,
  • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • pracę nakładczą,
  • emeryturę lub rentę.

Kategorie przychodów

Przychodami podatkowymi są generalnie wszystkie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
  • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów są jedynie przykładowe.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.