Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad - Grudzień 2017 » Stosunek pracy » Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem
 
Łukasz Paroń

Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem

Przepisy prawa pracy formułują szereg przepisów o charakterze ochronnym. Wiąże się to z funkcją ochronną prawa pracy, która, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie chronić pracownika jako ekonomicznie słabszą stronę stosunku pracy.

Jednym z najbardziej wyraźnych przejawów tej ochrony jest tzw. wzmożona ochrona trwałości stosunku pracy, wyrażająca się w ograniczeniu możliwości jego rozwiązania. Stosunek pracy, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: kp), może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron, względnie na skutek upływu czasu, na który została zawarta umowa. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem w związku z nieobecnością pracownika w pracy.

JEDNOSTRONNA CZYNNOŚĆ PRAWNA

Przypomnijmy, że wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna, obejmująca oświadczenie woli, które dla swej ważności wymaga, aby zostało złożone drugiej stronie w taki sposób, żeby mogła zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc) wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również w postaci elektronicznej. Natomiast zgodnie z art. 61 § 1 kc oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Ustawodawca w art. 30 § 3 kp podkreśla, że oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać złożone w formie pisemnej. W przypadku umowy o pracę na okres próbny oraz umowy o pracę na czas określony wypowiedzenie powinno obejmować oświadczenie, że pracodawca rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem, natomiast w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony – powinno zawierać dodatkowo uzasadnienie rozwiązania umowy.

Koniecznym elementem złożonego oświadczenia woli jest podpis osoby składającej przedmiotowe oświadczenie.

Należy zwrócić uwagę, że dla zachowania formy pisemnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli wraz z własnoręcznym podpisem, stąd też przekazanie oświadczenia woli z wykorzystaniem faksu lub skanu dokumentu nie spełnia wymogu ustawowego. Jakkolwiek samo złożenie oświadczenia woli uważa się za skuteczne, to jednak wadliwe, co może skutkować podważeniem tak złożonego wypowiedzenia przed sądem pracy.

OKRES UPRAWNIAJĄCY DO ROZWIĄZANIA UMOWY

Ustawodawca sformułował wiele przepisów ograniczających możliwość złożenia wypowiedzenia. Najbardziej powszechne zastosowanie przytoczonym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakres ochrony wynikający z tego przepisu jest stosunkowo szeroki.

Ochrona obejmuje jedynie przypadek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, natomiast nie dotyczy przypadków rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (np. art. 52 i 53 kp) czy wręcz wygaśnięcia stosunku pracy. Ochrona nie dotyczy również przypadków rozwiązania umowy o pracę wskutek upływu czasu, na który została zawarta.

Oczywiste jest, że w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy możliwe jest zawarcie porozumienia stron rozwiązującego czy też zmieniającego umowę o pracę. Należy również zwrócić uwagę, że ze względu na sposób redakcji przepisu ochrona formułuje bezwzględny zakaz złożenia pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę.

 [...] 

Łukasz Paroń
ekspert prawa pracy, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.