Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad – Grudzień 2018 » Stosunek pracy » Formy wykonywania zadań służby BHP
 
Jacek Rajewicz

Formy wykonywania zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów polskiego prawa pracy powinna zostać dostosowana do przepisów unijnych. Pracodawców obarcza się w nich obowiązkami wyznaczenia pracownika lub pracowników do prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu.

Na podstawie art. 7 dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy ustawodawca w przepisach kp wprowadził zapisy dotyczące utworzenia służby BHP w zakładzie. W związku z tym Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie służby BHP).

Na mocy art. 23711 § 1 kp pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę BHP, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca jako osoba fizyczna może sam wykonywać zadania służby BHP, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników albo do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w której mieszczą się np. hotele, restauracje, pośrednictwo finansowe. Ta kategoria ryzyka ustalona jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. 

Warunkiem jest ukończenie przez pracodawcę szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP w formie kursu lub seminarium (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). 

Powierzenie zadań służby BHP

Ustawodawca w art. 23711 § 2 kp podkreśla, że pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby BHP oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP, także specjalista spoza zakładu pracy, powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie BHP dla pracowników tej służby. 

Służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy. Pracownik służby BHP oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby BHP. 

Służba BHP nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione konkretnie w rozporządzeniu w sprawie służby BHP, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy. 

Ustawodawca w art. 23711 § 4 kp podkreśla, że właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby BHP albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. Pojęcie „zagrożenie zawodowe” jest zwrotem bardzo pojemnym i gdyby przyjąć definicję, że przez „zagrożenie” rozumie się stan środowiska pracy, mogący spowodować wypadek lub chorobę (§ 2 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), to w każdym zakładzie pracy istnieją przesłanki zawarte w tej definicji. 

[...]

Jacek Rajewicz
długoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.