Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad – Grudzień 2018 » Wynagrodzenia i świadczenia » Świadczenia należne osobom w trakcie ciąży i urlopów rodzicielskich
 
Ewa Łukasik

Świadczenia należne osobom w trakcie ciąży i urlopów rodzicielskich

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – czym się różnią? Jaki jest ich wymiar? Jaka jest ich wysokość? Wyjaśniamy na przykładach.

Przepisy prawa pracy, a także przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego przewidują szereg świadczeń dla pracownic w okresie ciąży oraz korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Kodeks pracy gwarantuje ciężarnej pracownicy wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru tego świadczenia. Natomiast przepisy ubezpieczeniowe gwarantują ciężarnej pracownicy wyższy zasiłek chorobowy, po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński, a w niektórych przypadkach także dodatek wychowawczy.

Choroba w okresie ciąży

Wynagrodzenie chorobowe

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Do ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego, a także podstawy jego wymiaru stosuje się przepisy dotyczące zasiłku chorobowego.

Pracownica nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu wlicza się też poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana:

  • urlopem wychowawczym,
  • urlopem bezpłatnym.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje bez okresu wyczekiwania ciężarnej pracownicy, jeżeli:

  • jest absolwentką szkoły lub szkoły wyższej, jeżeli zostanie objęta ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpi do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu studiów wyższych;
  • jej niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  • jest posłem lub senatorem, który przystąpi do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania będzie miała także ciężarna pracownica, jeżeli udowodni wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Przykład 1

Pracownica została zatrudniona 1 lipca 2018 r. Wcześniej przez 6 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2018 r., pracowała na umowę zlecenia. Z umowy tej były odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe. 18 lipca 2018 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z tytułu choroby przypadającej w okresie ciąży.

W tym przypadku pracownicy przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe finansuje i wypłaca pracodawca.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dla pracowników podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

[...]

Ewa Łukasik
ekspert prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.