Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad – Grudzień 2018 » Czas pracy » Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli
 
Justyna Lenczewska

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli

W skali systemu oświatowego corocznie z urlopu dla poratowania zdrowia korzysta kilkanaście tysięcy nauczycieli (w roku szkolnym 2016/2017 było to 12 015 osób, w 2017/2018 – 12 912 osób), co w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli oznacza, że z urlopów korzysta ok. 1,9% ogółu nauczycieli w danym roku1. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczyciel, aby móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, będzie musiał przepracować nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Okres ten uznaje się za nieprzerwany także w sytuacji, w której nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. 

Do okresu tego zalicza się również okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany czas pracy przedłuża się o ten okres. 

Okres 7-letniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg 7-letniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. 

Kiedy uzyskać udzielenie urlopu?

Dyrektor ma obowiązek udzielić urlopu dla poratowania zdrowia:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej;
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę;

  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
  • w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: KN).

W przypadku nauczyciela, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

W celu uzyskania udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel musi zwrócić się z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu do dyrektora szkoły. Następnie dyrektor szkoły sprawdza, czy dany nauczyciel spełnia wymogi formalne do tego, aby można udzielić mu urlopu dla poratowania zdrowia. Po stwierdzeniu, że nauczyciel spełnia warunki formalne, dyrektor szkoły kieruje nauczyciela na badanie lekarskie. Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania na nie skierowania. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków formalnych dyrektor szkoły odmawia wysłania nauczyciela na badania lekarskie.

Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela na podstawie:

  • wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
  • wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne;
  • dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. 

Lekarz medycyny pracy, wydając nauczycielowi orzeczenie o potrzebie skierowania na urlop dla poratowania zdrowia, określa czas konieczny na przeprowadzenie zalecanego leczenia. 

Odwołanie

Od wydanego przez lekarza medycyny pracy orzeczenia nauczycielowi i dyrektorowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku, w którym orzeczenie lekarskie zostało wydane przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły.

[...]

Justyna Lenczewska
radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy i postępowaniu administracyjnym

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.