Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Listopad – Grudzień 2018 » BHP » Zaległe składki
 
Aleksander Gniłka

Zaległe składki

Czy zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne przez zleceniodawcę stanowi przychód zleceniobiorcy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Te i inne wątpliwości dotyczące zmiany kwalifikacji umowy wyjaśniamy w artykule.

W wyniku kontroli ZUS przekwalifikowano zawierane przez nas umowy o dzieło na umowy zlecenia. Z tego powodu ZUS określił kwotę zaległości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które jako zleceniodawca zapłaciliśmy wraz z odsetkami. W związku z tym powstały wątpliwości, czy zapłacone przez zleceniodawcę zaległe składki na ubezpieczenie społeczne w części należnej od zleceniobiorców i składki zdrowotne stanowią dla poszczególnych zleceniobiorców świadczenie generujące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Co podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.; dalej: updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 800 ze zm.) zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem organów podatkowych z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 9 ust. 1 updof wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika, to dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy.

Do przychodu należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby.

Według organów podatkowych takim świadczeniem jest m.in. wykonanie zobowiązania danej osoby przez inny podmiot (np. zapłacenie składek przez zleceniodawcę środkami z jego majątku w sytuacji, w której powinny one być sfinansowane środkami zleceniobiorcy). Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.194.2018.2.KF, w której czytamy, że zapłacone przez zleceniodawcę zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być sfinansowane z dochodów zleceniobiorcy, stanowią dla niego świadczenie generujące przychód. I to przychód, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 updof. Przychód ten należy wykazać i opodatkować w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym przedmiotowe składki zostały opłacone.

Przychód z innych źródeł

W sytuacji uznania, iż mamy do czynienia z przychodem z innych źródeł, wg przepisów updof po stronie zleceniodawcy powstanie również obowiązek sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C, która powinna zostać przekazana zarówno zleceniobiorcy, jak i właściwemu organowi podatkowemu. Interpretacji dokonywanych przez organy podatkowe nie podzielają jednak sądy. Tak jest m.in. w wyroku NSA z 27 października 2015 r., II FSK 1891/13. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pokrycie przez zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od zleceniobiorcy jest wykonaniem obowiązku płatnika ciążącego na zleceniodawcy, a tym samym po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, prezes Zarządu w Tax Support Center Sp. z o.o. we Wrocławiu, wykładowca, szkoleniowiec, autor licznych publikacji

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.