Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Luty 2014 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Świadczenia z zfśs na rzecz emerytów i rencistów
 
Aleksander Gniłka

Świadczenia z zfśs na rzecz emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, z którymi istniał stosunek pracy bezpośrednio przed ich przejściem na emeryturę i rentę, należą do osób uprawnionych do świadczeń z zfśs. Regulamin zfśs nie może ich wyłączać z kręgu osób uprawnionych do świadczeń z utworzonego funduszu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Ponieważ emeryci i renciści są uprawnieni do świadczeń z zfśs, przy przyznawaniu im świadczeń z tego funduszu również należy pamiętać o tej zasadzie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym świadczenia od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, możliwość zastosowania wymienionego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest uzależniona od spełnienia łącznie kilku przesłanek:

  • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
  • świadczenie musi być przyznane tym osobom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym pochodzić od związków zawodowych,
  • wartość świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2280 zł.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.