Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj 2014 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Świadczenia o niewielkiej wartości
 
Aleksander Gniłka

Świadczenia o niewielkiej wartości

Pracodawca może zdecydować, że będzie kupował pracownikom prezenty, np. z okazji ich ślubu, narodzin dziecka, kwiaty albo obdarowywał ich innymi świadczeniami okolicznościowymi. Czy te wydatki mogą być finansowane ze środków zfśs?

Choć NSA w wyroku z 9 stycznia 2003 r. (I SA/Nr 2206/00) dopuścił możliwość finansowania zakupu kwiatów z zfśs z powodu różnego rodzaju okolicznościowych okazji, finansowanie takich wydatków niesie za sobą pewne ryzyko.

Przyjmuje się, że sfinansowanie tego rodzaju świadczeń, jeśli już pracodawca się na nie zdecyduje, powinno następować ze środków obrotowych.

Należy pamiętać, że środki zfśs są przeznaczone m.in. na finansowanie działalności socjalnej, czyli na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Przyznawanie świadczeń z zfśs zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Wspomniane wydatki na zakup prezentu lub kwiatów dla pracownika z okazji jego jubileuszu lub innej okoliczności, mające na celu uhonorowanie i wyróżnienie go, nie spełniają powyższych warunków, dlatego powinny być finansowane ze środków obrotowych.

Upominek to nie reklama

Wspomnianych wydatków pracodawcy nie należy również zaliczać do wydatków na reprezentację ani do działań związanych z promocją lub reklamą pracodawcy. Reprezentacja, w potocznym rozumieniu tego słowa, to okazałość, wystawność w sposobie bycia, mająca na celu wywołanie dobrego wrażenia. Nie można za takie wydatki uznać wydatków na zakup prezentu lub kwiatów dla pracownika, nie są to bowiem działania skierowane na zewnątrz firmy. Mają one wprowadzić dobrą atmosferę w pracy, wpłynąć na wzrost zadowolenia pracowników, poprawić relacje między pracodawcą a pracownikami, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na ich pracę. Jednocześnie jeśli za działania reklamowe i promocyjne będzie się uznawać czynności zmierzające do reklamy działalności pracodawcy jako takiej, świadczeń okolicznościowych przyznawanych pracownikom nie będzie można uznać za świadczenia nieodpłatne, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą.

Świadczenia te, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a updof, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 200 zł.

Ponadto nawet gdyby uznać, że te drobne prezenty mają związek z promocją lub reklamą pracodawcy, i tak wspomniane zwolnienie nie miałoby zastosowania w stosunku do pracowników. W takim przypadku bowiem ustawodawca wyraźnie wykluczył stosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki sfinansowane ze środków obrotowych na zakup prezentów lub kwiatów dla pracowników stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, oczywiście jeżeli pracodawca będzie w stanie wykazać zasadność i celowość poniesienia tego wydatku w związku z prowadzoną działalnością (przychodami).

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.