Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2017 » Czas pracy » Ewidencjonowanie godzin nadliczbowych

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Grzegorz Sobota

Ewidencjonowanie godzin nadliczbowych

Obowiązkiem pracodawcy jest rzetelne prowadzenie dokumentacji z zakresu czasu pracy, a niewywiązanie się z niego jest zagrożone karą finansową. Konsekwencją fałszowania ewidencji czasu pracy, w tym także w zakresie godzin nadliczbowych, może być wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Zestawienie czasu pracy służy do wykazania wszystkich aktywności dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników. Jedną z nich mogą być godziny nadliczbowe, które wyszczególniamy w wymiarze, w jakim wystąpiły, a dodatkowo w rozróżnieniu na przysługującą wysokość dodatków z tego tytułu.

Naruszenie przepisów

Kodeks pracy zapewnia ochronę praw pracowniczych. Poszczególne uprawnienia pracownicze wynikają z zawartego stosunku pracy. Za naruszenie obowiązujących przepisów przewidziano kary. Co prawda można spotkać się z przeciwstawnymi poglądami wyrażanymi w tej sprawie. Z jednej strony, że nakładane mandaty są wciąż za niskie, z drugiej, że zapewnienie pracownikowi wysokiego wynagrodzenia za pracę powinno zwalniać z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za ewentualne nadgodziny, ale na razie są to wyłącznie postulaty.

W aktualnym stanie prawnym praca nadliczbowa musi być odpowiednio rekompensowana. Podlega także określonym limitom.

Nieprzestrzeganie przepisów to nie tylko popełnienie nieprawidłowości, może także zostać uznane za wykroczenie. Wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, zagrożony karą. Zgodnie z art. 281 pkt 5–7 kp kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, narusza przepisy o czasie pracy, nie prowadzi dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Takiej samej karze w myśl art. 282 § 1 kp podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń wysokości tego wynagrodzenia lub świadczenia.

Należy zwrócić uwagę na ogólne sformułowanie przepisu dotyczącego popełnienia wykroczenia, które polega na naruszeniu przepisów o czasie pracy. Taki zapis oznacza bowiem, że naruszenie każdego przepisu w tej materii można traktować jako wykroczenie. Czyny kwalifikowane jako wykroczenie związane z instytucją godzin nadliczbowych to m.in.:

  • nieprowadzenie ewidencji czasu pracy lub nierzetelne prowadzenie ewidencji, w tym w zakresie godzin nadliczbowych;
  • niewypłacenie lub nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym odpowiedniego dodatku z tego tytułu;
  • niewłaściwe ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • niewłaściwe przechowywanie ewidencji czasu pracy;
  • przekroczenie ustalonego w zakładzie pracy rocznego limitu godzin nadliczbowych;
  • zlecanie i zatrudnianie w nadgodzinach pracowników podlegających szczególnej ochronie.

Godziny nadliczbowe

Zgodnie z art. 128 § 1 kp czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest to praca wykonywana ponad obowiązujące normy czasu pracy, a także praca świadczona ponad określony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy.

[...]

Grzegorz Sobota
praktyk specjalizujący się w sprawach kadrowo-płacowych, prowadzi szkolenia z prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.