Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2017 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Kilka słów o wynagrodzeniach

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Łukasz Jakubowiak

Kilka słów o wynagrodzeniach

Wyjaśniamy, jakie są obowiązki płatnika, jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia, a także jak określić właściwy moment ujęcia kosztu powstałego w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Rys. B. Brosz

Zatrudnienie pracownika wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy. Jest on bowiem zobowiązany do naliczania oraz odprowadzania podatku dochodowego czy składek na ubezpieczenie społeczne do wypłaconego wynagrodzenia. Pracodawca ma jednak możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów.

Pracodawca jako płatnik podatku

Obowiązki dotyczące rozliczania podatku dochodowego z tytułu wynagrodzenia za pracę spoczywają na pracodawcy. Występuje on bowiem w roli płatnika, którego ustawową definicję odnajdujemy w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 613 ze zm.) – dalej: op – stanowiącym, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Niezależnie od wybranego sposobu opodatkowania dochodów i bez względu na formę organizacyjną prowadzonej działalności gospodarczej każdy podmiot zatrudniający osoby fizyczne i dokonujący wypłaty świadczeń pieniężnych za wykonaną pracę jest zobowiązany przepisami prawa podatkowego do wykonania określonych czynności przypisanych płatnikowi. Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się więc takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku. Z drugiej strony, rolą płatnika jest odciążenie podatnika od bezpośredniego kontaktu z organami podatkowymi. Można uznać, że płatnicy wykonują za podatników czynności dotyczące wywiązywania się przez nich ze zobowiązań podatkowych1.

Czynności te należy rozpatrywać w dwóch ściśle ze sobą powiązanych płaszczyznach. Po pierwsze, w dziedzinie ustalania należności podatkowych, a po drugie, ich poboru2. Jedynie płatnik, który właściwie wykonuje ciążące na nim obowiązki, może ustrzec się przed odpowiedzialnością3.

Obowiązki fiskalne

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 2032 ze zm.) – dalej: updof – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej zakładami pracy, są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody między innymi ze stosunku pracy.

W myśl natomiast art. 38 updof płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika. A jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Z cytowanych przepisów wynika, że do podstawowych obowiązków pracodawcy będzie należało obliczenie, pobranie i wpłacenie w terminie zaliczek od podatku dochodowego do urzędu skarbowego, tj. do 20. dnia każdego miesiąca.

Zaliczka na podatek

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych, które podlegają zwolnieniom przedmiotowym oraz od których, na podstawie przepisów op, zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 updof). Dochodem uzyskiwanym ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania (art. 9 ust. 2 updof).

[...]

Łukasz Jakubowiak
pracownik organów podatkowych, praktyk i teoretyk z zakresu prawa finansowego i podatkowego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.