Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Marek Rotkiewicz

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach

Obowiązujące od początku 2017 r. przepisy o minimalnej stawce godzinowej pociągają za sobą wiele problemów praktycznych. W tekście zostaną przedstawione odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawane przez Czytelników pytania.

Zawieramy umowy zlecenia z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeżeli te osoby zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców, to w naszych umowach nie stosujemy żadnych przepisów o stawce minimalnej. Jak to sprawdzić i jak się ustrzec ewentualnych problemów w tym zakresie?

Jedyną możliwością jest uzyskanie od zleceniobiorcy oświadczenia dotyczącego tych kwestii. Umowa powinna jednocześnie narzucać na niego zobowiązanie o przekazaniu niezwłocznie informacji o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie.

Przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2015 r., poz. 1240) – dalej: umwp – są objęte m.in. umowy zlecenia, w których zleceniobiorca jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w RP albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub państwem EOG, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami. Jeżeli zatem nasz zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie w jej ramach zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców, to do umowy z nim nie stosujemy żadnych przepisów o stawce minimalnej – nie tylko dotyczących samej najniższej wysokości wynagrodzenia, ale także częstotliwości wypłat, obowiązku potwierdzania liczby godzin realizacji zlecenia itp.

Dla zaistnienia wyłączenia nie ma znaczenia to, czy zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy lub zleceniobiorcy realizują, ocenianą w kontekście podlegania pod przepisy umwp, umowę. Mówimy tutaj o samym fakcie bycia pracodawcą lub zleceniodawcą. Zatrudnienie tych osób nie musi być powiązane z wykonywaniem umowy ocenianej w zakresie obowiązku stosowania przepisów o stawce minimalnej. Ważne, by umowy z nimi były zawierane w ramach prowadzonej działalności.

O ile zleceniodawca bez problemu jest w stanie sprawdzić, czy zleceniobiorca prowadzi działalności gospodarczą oraz zakres tej działalności (w odniesieniu do tego, czy pokrywa się z usługami wskazanymi w umowie zlecenia), o tyle nie ma sformalizowanych możliwości sprawdzenia, czy osoba, z którą zawiera umowę, zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców. Jedynym sposobem jest pobranie od niego oświadczenia w tym zakresie. Istotne jest przy tym także to, że decydujący dla całego okresu związania umową nie będzie stan istniejący w chwili jej zawierania.

Przykład 1

To, że w momencie zawierania półrocznej umowy zlecenia zleceniobiorca zatrudniał na podstawie umowy zawartej na okres miesiąca umowy zleceniobiorcę, nie może prowadzić do wniosku, że „nasza” umowa nie jest objęta przepisami o stawce minimalnej przez cały półroczny okres jej obowiązywania.

Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do umowy zobowiązania do przekazania informacji o zmianach stanu objętego oświadczeniem (zaprzestanie zatrudniania pracowników, zleceniobiorców lub nawiązanie takich umów). Zlecający w razie nieprzekazania informacji może dochodzić roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z niezrealizowania przez zleceniobiorcę zobowiązań umownych, ale również dołożyć należytej staranności w celu zbadania statusu wykonawcy usług (patrz: ramka).

Nie ma przy tym zbytniego sensu pobieranie oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób z obowiązkiem przekazywania zmian w tym zakresie. Prowadziłoby to do nieco irracjonalnego obowiązku przekazywania informacji o jakichkolwiek „ruchach kadrowych” u zleceniodawcy, który np. regularnie zatrudnia kilkanaście osób.

[...]

Marek Rotkiewicz
specjalista prawa pracy, doradca, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.