Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2017 » BHP » Wewnątrzzakładowe regulacje BHP

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Magdalena Raczkowska

Wewnątrzzakładowe regulacje BHP

Podstawowym aktem prawnym, obejmującym prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w art. 66 gwarantuje takie prawo każdemu. Ustawą określającą prawa i obowiązki obywateli w zakresie BHP jest kp. W obszarze prawa pracy funkcjonują też wewnątrzzakładowe źródła prawa.

Zakres przedmiotowy regulaminu, określony w art. 1041 kp, obejmuje m.in.:
  • uregulowania w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom,
  • rodzaje prac i wykazy stanowisk pracy dozwolonej pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące BHP, w tym sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Regulamin pracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. W przypadku gdy pracodawca nie może uzgodnić treści regulaminu z organizacją związkową lub gdy taka organizacja nie działa u pracodawcy, regulamin ustala sam pracodawca.

Regulamin nie musi być ustalany, jeżeli w zakresie przewidzianym dla regulaminu obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Z treścią regulaminu pracodawca ma obowiązek zapoznać każdego pracownika.

Odzież, obuwie, środki ochrony i higieny

Wyposażenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze jest jednym z obowiązków pracodawcy z dziedziny BHP, a regulacja obowiązków dotyczących BHP stanowi obowiązkowy składnik regulaminu pracy. Ustalenie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego są objęte obowiązkiem konsultacji, o którym mowa w kp. Zgodnie z nim pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z BHP, w szczególności przydzielanie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Przedstawiciele pracowników, o których mowa w kp, są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają, przez pracowników – w trybie przyjętym w zakładzie pracy. Jeżeli u pracodawcy została powołana komisja BHP – te konsultacje mogą być prowadzone w ramach tej komisji.

Stosownym trybem ustalania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego jest tryb konsultacji z przedstawicielstwem pracowników, którym u pracodawcy będą przedstawiciele wybierani przez zakładowe organizacje związkowe (chyba że w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi kompetencje konsultacyjne zostaną przeniesione na komisję BHP). Po dopełnieniu przewidzianej w kp procedury konsultacji powzięte ustalenia powinny być włączone do treści regulaminu pracy bez potrzeby odrębnego uzgadniania z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Na podstawie ustaleń w kwestii rodzaju środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, które musi być stosowane na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz dopuszczalności używania własnej odzieży powinny zostać sporządzone tabele norm przydziału środków ochrony i odzieży roboczej.

Określenie w tabeli norm przydziału okresu używalności środków ochrony i odzieży roboczej służy głównie rozliczeniu zatrudnionego za pobranie takich przedmiotów w przypadku, gdy z pracownikiem zostanie rozwiązana umowa o pracę i nie odda on środków ochrony oraz odzieży stanowiącej własność pracodawcy, a także określeniu wysokości ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży. Zgodnie z art. 2379 kp pracodawca musi zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

[...]

Magdalena Raczkowska
doktorantka w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, specjalizuje się w prawie pracy i polityce społecznej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.