Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Zasady tworzenia regulaminu wynagradzania w samorządzie

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Ewelina Gumienna

Zasady tworzenia regulaminu wynagradzania w samorządzie

Doprecyzowanie zasad wynagradzania w samorządach ma niebagatelne znaczenie. Wyjaśniamy, jak prawidłowo przygotować taki regulamin, kto go tworzy, jakie zapisy muszą się w nim znaleźć, a jakie tylko powinny.

Rys. A. Sobierajski

Każdy pracodawca samorządowy jest zobligowany do określenia procedur wynagradzania swoich pracowników w regulaminie wynagradzania. W przeciwieństwie do regulacji wskazanej w przepisach kp w przypadku jednostek samorządu terytorialnego nie ma znaczenia liczba zatrudnionych pracowników. Zakres zagadnień, które musi zawierać ten dokument, został sprecyzowany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: uops)

Kto tworzy regulamin wynagradzania?

Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania wynika wprost z art. 39 uops i dotyczy wszystkich pracodawców, których obowiązują przepisy tego aktu, tj. następujące urzędy i jednostki:

  • urzędy marszałkowskie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
  • starostwa powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne,
  • urzędy gmin (miast), jednostki pomocnicze gmin oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe,
  • biura (ich odpowiedniki) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów bud­żetowych utworzonych przez te związki,
  • biura (ich odpowiedniki) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
chyba że ich status prawny określają inne przepisy niż uops.

Potwierdzeniem tego wymogu może być pismo z 8 maja 2009 r. Departamentu Prawnego Prezesa Rady Ministrów pt. „Regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych”.

Nie dla wszystkich pracowników

Regulamin wynagradzania jest skierowany wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi). Taką zasadę wskazuje art. 39 uops, ale również art. 772 § 5 w związku z art. 239 § 3 pkt 3 kp.

Dla wójta zatrudnionego na podstawie wyboru, a także jego zastępcy i skarbnika (będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu), którzy pełnią swoje funkcje z powołania, szczegółowe regulacje są ustalone bezpośrednio w uops oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Gdyby pracodawca samorządowy pokusił się o rozszerzenie zapisów regulaminu również o pracowników z wyboru czy powołania, taki dokument byłby sprzeczny z prawem. Potwierdzeniem tej tezy może być choćby wyrok WSA w Kielcach z 21 czerwca 2012 r. (patrz: ramka).

Zapisy regulaminu wynagradzania nie mogą dotyczyć pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

Co więcej, art. 24126 § 2 kp, do którego odsyła art. 772 § 5 kp, poprzez analogię wskazuje, że regulamin wynagradzania nie może również określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (osób kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych).

[...]

Ewelina Gumienna
specjalista prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.