Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj – Czerwiec 2018 » Stosunek pracy » Rozwiązanie umowy o pracę wg nowego kp
 
Iwo Klisz

Rozwiązanie umowy o pracę wg nowego kp

W marcu 2018 r. światło dzienne ujrzał projekt nowego kp autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (dalej: projekt kp). Efekt 18 miesięcy pracy Komisji spotkał się raczej z chłodnym przyjęciem w mediach1. Czy wejście w życie projektowanych koncepcji będzie zatem oznaczać zmiany na gorsze? Niekoniecznie.

Już pobieżna lektura proponowanych zmian wskazuje na to, że w zakresie przepisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę nie mamy do czynienia z rewolucją. Podobnie jak dotychczas, umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron, a także na mocy jednostronnego oświadczenia woli. W tym drugim przypadku strony stosunku pracy mogą rozwiązać go za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia (czyli w trybie natychmiastowym). Umowa o pracę rozwiązuje się także z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Uwagę zwraca wzrost liczby przepisów regulujących omawianą problematykę w projekcie. Z dotychczasowych 37 artykułów ich liczba wzrosła do 58. Nie oznacza to jednak, że w takim samym stopniu wzrosła liczba nowych zasad czy rozwiązań. W wielu przypadkach projektowane zmiany sprowadzają się do sprecyzowania treści obowiązujących przepisów.

Owo precyzowanie nie polega na tworzeniu nowych zasad, a jedynie na wprowadzeniu do treści kp takich rozwiązań, które zostały wypracowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Ze względu na szczególną chwiejność linii orzeczniczych w zakresie przepisów prawa pracy jest to rozwiązanie ze wszech miar wskazane.

Systematyka nowych przepisów też jest podobna. Uwagę zwraca to, że do kp zostają przeniesione przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, które obecnie znajdują się poza kp w ustawie z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1474 ze zm.).

Charakterystycznym elementem jest kilka obszernych przepisów dotyczących obowiązków konsultowania przez pracodawcę zamiaru rozwiązania umowy o pracę z organizacjami związkowymi, a także nowy obowiązek wysłuchania pracownika przed złożeniem mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Warto także zwrócić uwagę na więcej przykładów różnicowania obowiązków pracodawcy w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. W obecnym stanie prawnym takie zjawisko występuje tylko w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych (ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Projekt kp przewiduje je także w przypadku dotyczącym konieczności uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę czy możliwości „wykupienia się” od przywrócenia do pracy pracownika w wyniku sporu przed sądem pracy.

Jak zwolnić pracownika w nowym kp?

Na gruncie nowych przepisów rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę staje się procesem, który trwa od kilku do kilkunastu dni. Wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy jest jego końcowym etapem. Natomiast teraz pracownik już wcześniej dowie się o planowanym zwolnieniu, a także jego przyczynach. Procedura ma rozpoczynać się od wręczenia pracownikowi zawiadomienia o planowanym zwolnieniu go z pracy.

Zawiadomienie nie może zostać doręczone w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, chyba że upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Warto zauważyć, że z chwilą doręczenia zawiadomienia status prawny pracownika ulega pewnym zmianom. W okresie 30 dni od momentu jego doręczenia przestają obowiązywać przepisy zabraniające wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w czasie urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. w przypadku zwolnienia lekarskiego). Pracownik zatem nie będzie mógł zablokować możliwości rozwiązania z nim umowy o pracę np. poprzez nadużywanie zwolnień lekarskich.

[...]

Iwo Klisz
adwokat, specjalista prawa pracy, prowadzi blog ekspercki wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.