Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj – Czerwiec 2018 » Czas pracy » Zadaniowy system czasu pracy
 
Grzegorz Sobota

Zadaniowy system czasu pracy

Jednym z kilku systemów czasu pracy obowiązujących w naszym prawodawstwie jest zadaniowy system czasu pracy. Można go zastosować bez względu na sektor i rodzaj prowadzonej działalności, ale przy spełnieniu określonych wymogów wskazanych w przepisie regulującym omawiane zagadnienie.

Jego stosowanie może, a nawet powinno przynosić wymierne korzyści każdej ze stron zawierających umowę. Ze względu na charakter wykonywanej pracy nie każdego pracownika można objąć takim systemem. Czasami nie pozwala na to rodzaj prowadzonych usług przez pracodawcę i wymóg pracy biura w określonych dniach i godzinach.

Ustalenie rozkładu czasu pracy

Do obowiązków pracodawcy należy ustalenie funkcjonującego w jego zakładzie pracy systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętego okresu rozliczeniowego. Jednym z systemów, jaki można zastosować, jest zadaniowy system czasu pracy. Zgodnie z art. 140 kp w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacji albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 kp, gdzie czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zadaniowy system czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. W myśl art. 129 § 4 pkt 2 kp pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań.

Ustawodawca w art. 140 kp, dotyczącym możliwości stosowania zadaniowego systemu czasu pracy, nie określił długości okresu rozliczeniowego, jaki można zastosować przy tym systemie czasu pracy, ale jak wspomniano, odwołał się natomiast do art. 129 § 1 kp, który w tym zakresie stanowi, że okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy. I taki okres rozliczeniowy obowiązuje również przy zastosowaniu zadaniowego systemu czasu pracy. Ustawodawca w art. 129 § 2 kp zezwala w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, na stosowanie wydłużonego okresu rozliczeniowego, maksymalnie do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Powszechne przepisy prawa pracy podają bardzo ogólnie, kiedy można skorzystać ze stosowania zadaniowego systemu czasu pracy. Zgodnie z kp można go wprowadzić w przypadkach uzasadnionych: rodzajem pracy, organizacją pracy, miejscem wykonywania pracy.

Wdrożenie rozwiązań

Warto rozwinąć ten przekaz ustawodawcy, aby pokazać bardziej szczegółowe przykłady, w których można wdrożyć zaproponowane prawnie rozwiązanie. Zadaniowy system czasu pracy, biorąc pod uwagę zapisy zawarte w art. 140 kp, może być stosowany m.in. w takich przypadkach:

  • jeśli możliwe jest określenie zakresu czynności na stanowisku pracy w formie zadań i czasu potrzebnego na ich wykonanie;
  • jeżeli rodzaj pracy nie wymusza rozpoczynania i kończenia pracy o ustalonej godzinie, rodzaj wykonywanej pracy nie wymusza jej wykonywania w określonych godzinach (praca może być wykonywana w dowolnej porze);
  • jeżeli wykonywanie niektórych czynności, wynikających z zakresu obowiązków na danym stanowisku, nie jest przewidywalne;
  • nie jest wymagane wykonanie poszczególnych zadań w ściśle określonym czasie (np. w konkretnych godzinach czy też dniach);
  • pracownik swoją pracę realizuje bez nadzoru, sposób wykonywanej pracy nie podlega ciągłej kontroli ze strony przełożonego, praca ma charakter indywidualny (wykonanie poszczególnych zadań nie wymaga współpracy z innymi osobami);
  • praca jest wykonywana poza siedzibą zakładu, miejsce wykonywania pracy nie jest określone jednym stałym punktem, brak możliwości stałej kontroli czasu pracy pracownika.

[...]

Grzegorz Sobota
praktyk specjalizujący się w sprawach kadrowo-płacowych, prowadzi szkolenia z prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.