Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2019 » BHP » Bezpieczne biuro – cz. 2
 
Jacek Rajewicz

Bezpieczne biuro – cz. 2

Jak zorganizować stanowiska pracy biurowej, uwzględniając zasady ergonomii? Jakie wymagania powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe? Jak postępować w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń?

Eksploatacja urządzeń biurowych, w tym ich obsługa, powinna się odbywać przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniając wszystkie wymagane instrukcje. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP powinny być aktualne oraz w sposób zrozumiały dla pracowników określać:

 • czynności wykonywane przed rozpoczęciem danej pracy;
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy;
 • czynności wykonywane po jej zakończeniu;
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Stanowisko pracy to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę, natomiast stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmujące:

 • wyposażenie podstawowe – monitor ekranowy, klawiatura, jednostka centralna;
 • wyposażenie dodatkowe – drukarka, skaner, mysz;
 • wyposażenie pomocnicze – stół, krzesło, uchwyt na dokumenty, podnóżek.

Ocena warunków pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973) pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, ocenę warunków pracy w aspekcie:

 • organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym;
 • obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników;
 • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem;
 • obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Ocena powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy.

Na podstawie tej oceny pracodawca powinien podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości, informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom:

 • łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
 • co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Kobieta w ciąży może pracować przez maksymalnie 8 godzin na dobę z wykorzystaniem 10-minutowej przerwy po 50 minutach pracy.

Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe

Pracodawca jest zobowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Stanowisko pracy:

 • powinno być zaprojektowane tak, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych;
 • powinno być usytuowane w pomieszczeniu tak, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska;
 • odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m.

Jeśli istnieje konieczność korzystania z dokumentów, należy stanowisko wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika (między ekranem monitora i klawiaturą – lub w innym miejscu – w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu).

[...]

Jacek Rajewicz
długoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.