Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Stosunek pracy » Kwestionowanie umów cywilnoprawnych

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Łukasz Paroń

Kwestionowanie umów cywilnoprawnych

Sama idea nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest słuszna, jednak część rozwiązań zawartych w ustawie budzi wiele wątpliwości i niejasności. Ze względu na szeroki zakres podmiotowy warto bliżej przyjrzeć się tym rozwiązaniom.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1265) – dalej: ustawa o zmianie umwp – wprowadziła do polskiego systemu prawnego gwarancję otrzymywania minimalnego wynagrodzenia przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Minimalna stawka, jaką przewiduje ustawa o zmianie umwp za godzinę pracy, wynosi 13 zł.

Rodzaj umowy

Minimalna stawka godzinowa została przewidziana jedynie w przypadku świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 734 i 750 kc). Zastrzeżenie to jest o tyle ważne, że istotnie ogranicza katalog umów cywilnoprawnych, do których zastosowanie znajduje przedmiotowa regulacja. Nie jest nią objęte, co warto przytoczyć ze względu na dużą popularność takich umów, umowa o dzieło. Tym samym ze względu na poszukiwanie sposobów obniżenia kosztów prowadzenia działalności w związku z wprowadzeniem stawki godzinowej nie jest wykluczone „nadmierne rozwinięcie się” zawieranych umów o dzieło w miejsce dotychczasowych zleceń.

Oprócz regulacji ustawowej – stosunkowo ograniczonej – zasadnicze znaczenie w wielu aspektach będzie miał kc, a nie kp, i to właśnie na jego regulacje należy zwrócić szczególną uwagę.

Terminy umów

Ważnym zagadnieniem jest kwestia terminu wypłaty wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej. Ustawodawca nie zawarł jednoznacznych wskazówek co do terminu wypłaty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. W art. 8a ust. 6 ustawy o zmianie umwp zawarto jedynie zapis, zgodnie z którym w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Przepis ten wymaga analizy, ponieważ zawiera wiele istotnych przesłanek co do jego stosowania. Przede wszystkim dotyczy on wyłącznie tych umów zlecenia i tych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia, które są zawarte na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Zastrzeżenie to jest o tyle istotne, że oznacza, iż zapisy art. 8a ust. 6 ustawy o zmianie umwp nie dotyczą umów zawieranych na okres 1 miesiąca lub okresy krótsze. Naturalnym pytaniem, jakie się pojawia, jest sytuacja, w której umowy będą zawierane dokładnie na okres 1 miesiąca i co miesiąc będą zawierane „ponownie”. Literalne brzmienie przepisu wskazuje więc, że w odniesieniu do takich umów powyższy zapis nie jest obowiązujący, bo dotyczy: „umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc”.

Przepis dotyczy wyłącznie umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc, np. 2 lub 12 miesięcy.

[...]

Łukasz Paroń
ekspert prawa pracy, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.