Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Czas pracy » Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Agnieszka Duda

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Z myślą o rodzicach-pracownikach, którzy nie chcą całkowicie rezygnować z pracy zawodowej na rzecz sprawowania opieki nad dzieckiem, ustawodawca dopuścił łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 1821e § 1 kp).

Do 1 stycznia 2016 r. wymiar tego urlopu był jednakowy zarówno dla pracowników, którzy nie podejmowali pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego, jak i dla pracowników, którzy łączyli korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy. Od 2 stycznia 2016 r. istotnie zmodyfikowano jednak zasady ustalania wymiaru urlopu rodzicielskiego dla pracowników łączących korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (DzU z 2015 r., poz. 1268). Obecnie, w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

  • 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 68 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Takie rozwiązanie zdecydowanie uatrakcyjniło korzystanie z urlopu rodzicielskiego z równoczesnym świadczeniem pracy. Pracownik, który ma zamiar skorzystać z tej opcji sprawowania opieki nad dzieckiem, nie będzie jak dotychczas tracił wymiaru przysługującego mu urlopu rodzicielskiego.

Przykład 1

Pracownikowi, który przez 32 tygodnie łączył korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/2 wymiaru czasu pracy, należy przyznać prawo do niewykorzystanej części urlopu, czyli tej części, w której ramach świadczył pracę.

Stosownie zatem do art. 1821e § 1 kp pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Wniosek, zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (DzU z 2015 r., poz. 2243), powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • określenie wymiaru czasu pracy,
  • wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, z określeniem wymiaru czasu pracy, albo o braku takiego zamiaru.

[...]

Agnieszka Duda
prawnik, praktyk z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.