Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Minimalna stawka a obowiązki zleceniodawcy

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Marek Rotkiewicz

Minimalna stawka a obowiązki zleceniodawcy

Przepisy o minimalnej stawce godzinowej przy umowach zlecenia to nie tylko konieczność wypłaty za każdą godzinę realizacji usług kwoty co najmniej 13 zł. To również prowadzenie zestawień liczby godzin pracy i comiesięczne wypłaty.

Rys. B. Brosz

Obowiązujące od początku 2017 r. nowe przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1240 ze zm.) – dalej: umwp – wprowadziły rewolucyjne zmiany w zakresie wynagrodzeń przy umowach zlecenia:

  • wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, by zapewniała uzyskanie za każdą godzinę wykonywania zlecenia co najmniej stawkę minimalną (w 2017 r. jest to 13 zł);
  • wyłączono możliwość zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej i zakaz przeniesienia tego prawa na inną osobę;
  • w przypadku umów zawartych na okresy dłuższe niż miesiąc obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej nie rzadziej niż raz w miesiącu;
  • nakaz wypłaty wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej w formie pieniężnej;
  • konieczność określenia sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji umowy;
  • obowiązek przechowywania przez zleceniodawcę dokumentacji związanej z określeniem sposobu potwierdzania oraz samym potwierdzaniem liczby godzin wykonania umowy przez trzy lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne;
  • kara grzywny do 30 tys. zł za wypłatę wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalna stawka godzinowa.

Nowe przepisy wiążą się z dodatkową pracą oraz kosztami. Nie chodzi tylko o wypłatę wyższych wynagrodzeń za zlecane usługi, ale i o konieczność uzyskiwania środków na wynagrodzenia zleceniobiorców w innych przedziałach czasowych niż w poprzednim stanie prawnym. Niewywiązywanie się z tych obowiązków pociąga za sobą odpowiedzialność wykroczeniową.

Nowe przepisy dotyczą zarówno umów tegorocznych, jak i umów zawartych wcześniej, które nadal trwają po 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1265) do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu zawartych przed dniem wejścia w życie zmian i trwających w tym dniu (czyli przed 1 stycznia 2017 r.) stosuje się nowe przepisy. Oznacza to m.in. konieczność wypłacania co najmniej stawki minimalnej za usługi wykonywane od stycznia 2017 r., ale również przestrzegania pozostałych nowości dotyczących kwestii wynagrodzeń. Niezbędna jest zatem w tych wszystkich przypadkach, gdy kwota wynagrodzenia jest za niska lub np. występują kwartalne lub półroczne terminy płatności, zmiana treści tych umów przez porozumienie zmieniające (aneks do umowy).

Przykład 1

Umowę zlecenia na sprzątanie zawarto na czas od początku września 2016 r. do końca czerwca 2017 r. Przewidziano w niej 11 zł za godzinę wykonywania pracy. Umowa nie uległa zmianie – jest oświadczenie zleceniobiorcy, że chciałby podtrzymania tych warunków do końca okresu, na jaki umowa została zawarta. Czy to prawidłowe?

[...]

Marek Rotkiewicz
specjalista prawa pracy, doradca, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.