Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Stosunek pracy » Świadectwo pracy po zmianach

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Marta Brakoniecka

Świadectwo pracy po zmianach

Rok 2017 w zakresie prawa pracy przyniósł przede wszystkim zmiany w zasadach wydawania świadectwa pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem z obszaru prawa pracy, wydawanym przez pracodawcę w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy łączącego go z pracownikiem.

Świadectwo pracy zawiera najważniejsze informacje dotyczące danego stosunku pracy, takie jak:

 • okres wykonywanej pracy;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj wykonywanej pracy;
 • zajmowane stanowiska;
 • tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy;
 • inne informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych, uprawnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, jak choćby:

a) liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
b) liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 kp w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
c) liczba dni wykorzystanego dodatkowego urlopu lub innych dodatkowych uprawnień lub świadczeń przewidzianych przepisami prawa w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
d) wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 kp w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
e) wykorzystanie i podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego,
f) wykorzystanie i podstawa prawna udzielenia urlopu wychowawczego,
g) okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
h) okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

 • informacja o zajęciu wynagrodzenia za pracę;
 • informacje o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez pracodawcę i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych (informacje uzupełniające).

Ponadto, tylko na żądanie pracownika, w świadectwie pracy pracodawca może podać informacje:

 • o wysokościach i składnikach wynagrodzenia,
 • o uzyskanych kwalifikacjach,
 • o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Zmiany w świadectwie pracy

Od 1 stycznia bieżącego roku w świadectwie pracy pracodawca powinien podać dodatkowo następujące informacje:

 • o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego – pracodawca ma obowiązek wskazania okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego tylko wtedy, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka miałby prawo do wykorzystania pozostałej niewykorzystanej części urlopu u innego pracodawcy. Pamiętajmy, że pracownik-ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni, nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Urlop ojcowski jest wskazywany dla każdego dziecka odrębnie;

[...]

Marta Brakoniecka
specjalista w zakresie kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.