Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Terminy wypłat wynagrodzeń

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Olgierd Kucharski

Terminy wypłat wynagrodzeń

Prawo pracy ze swojej istoty pełni funkcję ochronną w stosunku do uprawnień pracowniczych. Najlepszym tego przykładem są regulacje dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę, w szczególności określające termin wypłaty tego świadczenia.

Poza funkcją ochronną prawo pracy posiada jeszcze jedną właściwość – semiimperatywizm. Polega na tym, że odstępstwo od norm prawa powszechnie obowiązującego (kp, innych ustaw, rozporządzeń) jest możliwe tylko wtedy, jeżeli jest to na korzyść pracownika. Dotyczy to zarówno zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, tj. układach zbiorowych prawa pracy, regulaminach pracy, wynagradzania (art. 9 kp), jak i zapisów zawartych bezpośrednio w umowach o pracę (art. 18 kp). Ta cecha również ma zastosowanie do terminów wypłaty wynagrodzenia.

Najważniejszym przepisem dotyczącym terminu wypłaty wynagrodzeń w Polsce jest art. 85 kp, który ma zastosowanie do zdecydowanej większości grup zawodowych w Polsce.

Co najmniej raz w miesiącu

Pierwszą zasadą wynikającą z tego przepisu jest to, że wynagrodzenie za pracę musi być wypłacone co najmniej raz w miesiącu. Analizując dokładniej treść przepisu, można dodatkowo wskazać, że wynagrodzenie może być wypłacane częściej, np. w budownictwie często wypłaca się wynagrodzenie raz na tydzień (tzw. tygodniówki). W wypadku przyjęcia zasady częstszego wypłacania wynagrodzenia należy liczyć się z tym, że musi być ono za cały ten okres właściwie naliczone i w pełnej wysokości. Inaczej będziemy raczej mówić o zaliczkach na poczet wynagrodzenia za pracę.

Wydaje się jednak, że najistotniejszą zasadą wynikającą z tego przepisu jest nakaz wypłaty wynagrodzenia z co najmniej miesięczną częstotliwością i ze względu na rangę tego przepisu nie może być to rozwiązanie w żaden sposób naruszone. Niezależnie zatem od uzgodnień między stronami albo zasad panujących w innych zagranicznych oddziałach jakiejś firmy w Polsce nie ma od tej regulacji wyjątków, pozwalających na rzadsze niż miesięczne wypłaty.

Stały, ustalony termin

Drugą zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia w stałym i z góry ustalonym terminie. Takie sformułowanie przepisu wskazuje na jego rolę ochronną dla pracownika, który ma prawo wiedzieć, kiedy dokładnie otrzyma należne świadczenie, co jest konieczne dla planowania wydatków osobistych. Określenie terminu wypłaty powinno nastąpić w wewnątrzzakładowym źródle prawa pracy, a więc układzie zbiorowym prawa pracy albo regulaminie pracy. Ustawodawca jednoznacznie określił, że te informacje powinny się znaleźć w regulaminie pracy, a nie regulaminie wynagradzania, co wynika z art. 1041 kp. W związku z nowelizacją kp od 1 stycznia 2017 r. regulaminy pracy muszą być tworzone w podmiotach zatrudniających nie mniej niż 50 pracowników. To powoduje, że zdecydowana większość pracodawców w Polsce będzie faktycznie zwolniona z tego obowiązku. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby mniejsze podmioty miały również regulaminy pracy.

[...]

Olgierd Kucharski
ekspert prawa pracy, doktor nauk prawnych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.