Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Czas pracy » Urlop proporcjonalny

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Katarzyna Piecyk

Urlop proporcjonalny

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Za podstawę bierze się 20- lub 26-dniowy wymiar urlopu, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Konieczność udzielenia urlopu proporcjonalnego zachodzi, gdy pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, ale w trakcie roku kalendarzowego:

  • ustał jego stosunek pracy niezależnie od trybu jego rozwiązania lub powodu wygaśnięcia;
  • został nawiązany stosunek pracy po ustaniu poprzedniego zatrudnienia;
  • został nawiązany stosunek pracy w roku kalendarzowym, w którym wcześniej nie był zatrudniony w ramach stosunku pracy.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego należy pamiętać o następujących zasadach:

  • jeden kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi;
  • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a jeżeli ustanie stosunku pracy u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca;
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Zasada urlopu proporcjonalnego dotyczy tylko kolejnych urlopów, nie ma więc zastosowania
do pierwszego w życiu zawodowym pracownika urlopu wypoczynkowego.

Dwóch pracodawców w tym  samym roku kalendarzowym

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym polega na rozłożeniu zobowiązań urlopowych na dotychczasowego i kolejnego pracodawcę w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u każdego z nich w tym samym roku kalendarzowym.

Przykład 1

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu pracował u pierwszego pracodawcy od 1 stycznia do 15 września 2016 r., a od 19 września tego samego roku kalendarzowego podjął zatrudnienie u drugiego pracodawcy.

Za 2016 r. u pierwszego pracodawcy pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 20 dni (9/12 × 26 dni = 20 dni), natomiast u drugiego pracodawcy 7 dni (3/12 × 26 dni = 7 dni). Mając jednak na uwadze przepis stanowiący, że wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26 dni, należy uznać, że drugi pracodawca powinien udzielić pracownikowi tylko 6 dni urlopu wypoczynkowego.

Przepisy o urlopie wypoczynkowym udzielanym w wymiarze proporcjonalnym w roku ustania stosunku pracy przewidują z jednej strony obowiązek ciążący na byłym pracodawcy rozliczenia się z pracownikiem z urlopu wypoczynkowego przysługującego w roku ustania stosunku pracy w proporcji do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. A z drugiej strony obowiązek ciążący na kolejnym pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia do końca danego roku kalendarzowego.

Celem urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym w roku ustania stosunku pracy jest realizacja prawa do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi zatrudnienia u kolejnych pracodawców. Oznacza to, że pracownik traci prawo do takiej części urlopu wypoczynkowego, która odpowiada okresowi, w którym nie pozostaje on w zatrudnieniu.

[...]

Katarzyna Piecyk
specjalista prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.