Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Wynagrodzenie po urlopie

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Ewa Łukasik

Wynagrodzenie po urlopie

Pracownicy powracający z urlopów mają gwarantowany powrót do pracy oraz takie wynagrodzenie, jakie otrzymywaliby, gdyby nie korzystali z urlopów. Przyjrzymy się sposobom ustalania wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników.

Przepisy kp nakładają na pracodawcę obowiązek dopuszczenia pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Jednocześnie korzystanie z uprawnień rodzicielskich nie może mieć negatywnych skutków dla wynagrodzenia pracownika.

Gwarancja wynagrodzenia

Pracownikowi powracającemu do pracy po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim przysługuje wynagrodzenie za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Zatem okres tego urlopu traktuje się tak jak okres pracy, co oznacza, że pracownikowi przysługują wszystkie podwyżki, jakie ewentualnie miały miejsce w czasie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego. Obejmują go także wszystkie inne zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Przykład 1

W czasie nieobecności pracownicy spowodowanej korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego, u pracodawcy nastąpiła zmiana regulaminu wynagradzania. Pracodawca wprowadził dodatkowy składnik wynagrodzenia – premię kwartalną. Po powrocie do pracy ta premia będzie przysługiwała także tej pracownicy.

Dopuszczenie pracownika do pracy następuje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i na ten moment należy ustalić wysokość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, niezależnie
od tego, czy pracownik faktycznie wraca do pracy, czy udaje się na urlop wypoczynkowy.


O ile wątpliwości nie budzi sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownicy lub pracownika powracającego z urlopu, w przypadku gdy pod nieobecność tego pracownika miały miejsce podwyżki o charakterze systemowym, tzn. otrzymali je wszyscy pracownicy lub w całości określona kategoria pracowników w określonej jednakowej dla wszystkich kwocie, to znacznie bardziej skomplikowane jest ustalenie wynagrodzenia, gdy podczas tej nieobecności miały miejsce podwyżki indywidualne, a u pracodawcy nie obowiązuje układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania. W takiej sytuacji pracodawca powinien ustalić wysokość wynagrodzenia zgodnie z kodeksową zasadą, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Przy czym pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Jeżeli pracownicy, którzy na mocy indywidualnych decyzji pracodawcy otrzymali podwyżki, wykonują jednakową pracę lub pracę jednakowej wartości w takiej samej ilości i jakości jak pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego, pracownik ten po zakończeniu urlopu powinien dostać odpowiednio podwyższone wynagrodzenie.

[...]

Ewa Łukasik
ekspert prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.