Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec – Kwiecień 2018 » Wynagrodzenia i świadczenia » Premie i nagrody w wynagrodzeniu urlopowym
 
Ewelina Gumienna

Premie i nagrody w wynagrodzeniu urlopowym

Pracodawcy samorządowi, chcąc motywować pracowników do efektywniejszej pracy, przyznają im, poza wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkowe profity pieniężne, m.in. premie lub nagrody. Informacja o tym może zostać zawarta w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania. Często jednak te dwa pojęcia są mylone.

Rys. A. Sobierajski

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14) wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Ten sam przepis wymienia również formy świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom, których nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego, tj.:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie;
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju;
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych;
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej;
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych;
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy wypłacaną pracownikowi premię należy wliczyć do wynagrodzenia urlopowego, najpierw należy ustalić, czy jest to premia regulaminowa, czy uznaniowa.

Co mówi prawo?

W prawie pracy art. 78 § 1 kp odnosi się ogólnie do tematu wynagrodzenia za pracę, które powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. W tym celu należy ustalić wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.

Ustawodawca w art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: uops) wskazuje, że urzędnikom przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, a także wymienia obligatoryjne i fakultatywne składniki tego wynagrodzenia.

Zgodnie z tymi zapisami pracownikowi samorządowemu, zatrudnionemu na podstawie powołania i umowy o pracę, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można również przyznać nagrodę.

Ponadto art. 39 uops wskazuje, że pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania (obowiązującym tylko zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) może określić także warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

Premia

Dodatkowym niestałym składnikiem wynagrodzenia, jaki pracownik może otrzymać za wykonanie swojej pracy, jest premia. Prawo do premii, często zwanej „regulaminową”, wynika bezpośrednio z umowy o pracę, regulaminu wynagradzania (premiowania) czy też zakładowego układu zbiorowego pracy.

Najważniejszą cechą tego świadczenia jest ścisłe określenie warunków, jakie pracownik musi spełnić, żeby otrzymać premię.

W zapisach regulujących prawo do przyznania premii mogą zostać wskazane okoliczności, kiedy wysokość tego świadczenia ulegnie obniżeniu, a nawet kiedy pracownik nie będzie miał do niego prawa. Przesłanki takie określa się jako „negatywne” lub „reduktory premii”. Zazwyczaj wiążą się one z nieobecnościami w pracy, np. z powodu choroby, a także z nienależytym wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych oraz nieprzestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy.

Bardzo ważne jest również jasne określenie zasad wyliczania wysokości premii. Najczęściej określa się ją procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego.

[...]

Ewelina Gumienna
specjalista prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.