Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec – Kwiecień 2018 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Zmiany w PIT w 2018 r.
 
Łukasz Jakubowiak

Zmiany w PIT w 2018 r.

Nowy rok przynosi zmiany również w podatkach. Ustawodawca tradycyjnie wprowadził szereg modyfikacji przepisów podatkowych. Co dokładnie się zmienia? Sprawdzamy najważniejsze informacje i zmiany, jakie dla pracowników i pracodawców przyniósł 2018 r.

Rys. B. Brosz

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne1. Z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników najistotniejszego znaczenia nabiera nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2018 r. wzrasta bowiem m.in. wysokość progu zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), a niektóre rodzaje świadczeń zostają zwolnione od podatku w całości, bez względu na ich wysokość.

Wprowadzona nowelizacja dotyka ponadto kosztów uzyskania przychodów, dwukrotnie podwyższa limit 50% kosztów uzyskania przychodów, wprowadzając jednocześnie katalog zawodów, którym one przysługują.

Świadczenia rzeczowe i pieniężne

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych2 (dalej: updof) wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Do 31 grudnia 2017 r. wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń typu: bilety na imprezy sportowe czy kulturalne, paczki świąteczne była zwolniona z podatku dochodowego, ale do kwoty 380 zł w danym roku podatkowym. Wskazany limit był limitem łącznym, obejmującym wszystkie świadczenia pieniężne i rzeczowe. Opodatkowaniu zaś podlegała wartość wydanych pracownikowi bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towar lub usługę.

Rok 2018 przyniósł znaczny wzrost kwoty zwolnienia od podatku w odniesieniu do wyżej wymienionych świadczeń – do 1000 zł. Nadal obowiązuje jednak limit łączny, a zwolnienie, podobnie jak przed nowelą, nie obejmuje bonów i talonów, które można wymienić na usługi bądź towary.

Zapomogi

Kolejne zmiany ustawodawca wprowadził w zakresie opodatkowania otrzymanych zapomóg. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanej updof (art. 21 ust. 1 pkt 26 updof) wolne od tego podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

  • z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości;
  • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Jest to zatem dość istotna ulga, gdyż dotychczas zapomogi te były zwolnione od podatku do kwoty 2280 zł w roku podatkowym. Zmiany swym zakresem objęły również inne niż wymienione zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikowi należącemu do tej struktury. Limit zwolnienia wzrósł w tym przypadku z 638 zł do 1000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 9a updof).

Dopłaty do wypoczynku dzieci

Zmiany dotknęły również zwolnienie świadczeń otrzymywanych jako dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a i b updof). Utrzymano dotychczasowe nielimitowane zwolnienie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 finansowanych z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości.

[...]

Łukasz Jakubowiak
doradca podatkowy w Tax Support Sp. z o.o., specjalista z zakresu podatków dochodowych i obrotowych oraz optymalizacji podatkowej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.