Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2019 » BHP » Bezpieczne biuro – cz. 1
 
Jacek Rajewicz

Bezpieczne biuro – cz. 1

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dotyczy to zwłaszcza organizacji pracy.

Pracę w biurze powszechnie uważa się za bezpieczną i komfortową. Aby pomieszczenia zakładu pracy spełniały odpowiednie warunki, niezbędna jest ścisła zgodność nie tylko z przepisami BHP, ale również z prawem budowlanym. Przepisy BHP definiują pojęcie terenu zakładu pracy jako przestrzeni wraz z obiektami budowlanymi, będącej w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy, a miejsce pracy to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami okreś­lonymi w przepisach techniczno-budowlanych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Pracodawca jest zobowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Monitor ekranowy

Praca z monitorem ekranowym to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:

  • wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek;
  • wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, TrackBall;
  • wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

Pomieszczenia biurowe to nie tylko monochromatyczne, nudne i sztampowe miejsca pracy. Dzisiaj są to niekiedy zaskakujące i nowatorskie rozwiązania odpowiadające potrzebom pracowników.

Badania rynku pracy wykazały, że prestiżowe biura są w stanie przyciągnąć najlepszych specjalistów i są traktowane przez pracowników jako atrakcyjny benefit pozapłacowy. Głównym czynnikiem doboru biura przez firmy jest lokalizacja gwarantująca szybki i wygodny dojazd do pracy i infrastruktura wokół biurowca.

Zarówno firmy, jak i pracownicy przykładają ogromną wagę do aranżacji pomieszczeń pracy przystosowanej do ich potrzeb. Aby stworzyć niebanalną przestrzeń biurową, pracodawca powinien przede wszystkim wypełnić podstawowe wymagania wynikające z przepisów BHP.

Open space nie jest obecnie preferowanym rozwiązaniem, bowiem praca w dużych, otwartych biurach powoduje frustrację, osłabia współpracę i może negatywnie odbijać się na koleżeńskich relacjach. Zdecydowanie lepiej współpracę i współpracowników oceniają osoby, które pracują indywidualnie lub dzielą biuro z jedną lub maksymalnie dwoma innymi współpracownikami.

Projekt budynków, w których zorganizowano pomieszczenia pracy biurowej, powinien posiadać opinię zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz spełniać wymagania higieniczne i zdrowotne.

Pracodawca będący użytkownikiem budynku jest zobowiązany dokonywać przeglądów stanu technicznego budynków i instalacji narażonych na warunki atmosferyczne, instalacji wentylacyjnych, kominowych, spalinowych, gazowych instalacji służących ochronie środowiska raz na rok, a stanu technicznego budynku, przydatności do użytkowania, estetyki budynku i otoczenia oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej raz na 5 lat. W biurach należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią wymianę powietrza i temperaturę, ochronę przed wilgocią czy nasłonecznieniem. Wyso­kość i powierzchnia biura powinny spełniać wymagania BHP, uwzględniając oczywiście rodzaj wykonywanej pracy oraz czas przebywania pracownika w danym miejscu.

Pomieszczenie pracy

Przestrzeń, w której łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, nie jest pomieszczeniem pracy. Z uwagi na czas przebywania pracowników w pomieszczeniach pracy biurowej dzielą się one na pomieszczenie stałej pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, oraz pomieszczenie pracy czasowej, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

[...]

Jacek Rajewicz
długoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.